Bred­beint sit­ten­de for­over­bøy

DET­TE TREN­GER DU: YO­GAP­UTE, TEP­PE

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Sitt på gul­vet. Før bei­na langt ut til si­de­ne, med kne­skå­le­ne mot ta­ket og føt­te­ne hvi­len­de midt på mat­ten på hæ­le­ne. Plas­ser en yo­gap­ute mel­lom bei­na med et sam­men­bret­tet tep­pe i den bor­t­re en­den.

l Bruk hen­de­ne for å ft­rek­ke rumpe­bal­le­ne bak­over og bort fra midt­lin­jen, slik at du kan hvi­le på for­si­den av sitte­knu­te­ne.

l og, Plas­ser på en inn­pust, hen­de­ne for­leng på gul­vet for­si­den foran av deg krop­pen ved å dra kors­ryg­gen fram­over. Pus­te de­ret­ter ut og gå med hen­de­ne for­over mens du bøy­er deg fram fra hof­te­ne. La be­ve­gel­sen be­gyn­ne med hjer­tet. Hvis du fø­ler at det stram­mer på bak­si­den av knær­ne, bøy bei­na en anel­se el­ler legg et sam­men­bret­tet hånd­kle un­der hvert kne.

l Fold ar­me­ne over tep­pet og hvil på pan­nen i opp­til fem mi­nut­ter. Pust jevnt og lang­somt.

l For å kom­me ut, pust inn idet du går med hen­de­ne for å set­te deg opp.

Tips

Prøv å hol­de kne­skå­le­ne opp mot ta­ket.

For­de­ler: l Roer ned sin­net l Vir­ker dypt av­slap­pen­del Fri­gjør spen­nin­ger i kors­ryg­genl Styr­ker rygg­ra­den

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.