Ika-38 labas

Balita - - Libangan - R.V. VILLANUEVA

AT tulad ng dati, nagbalik kay Allea ang malagim na trahedyang naganap sa mga magulang, hindi napigil ang pag-iyak na nauwi sa malakas na paghagulho­l. Muling niyang tiniyak kay Tandang Mundong na tutuparin niya ang isinumpang paghihigan­ti. Kaalamang batbat ng hiwaga, katatakuta­n at kababalagh­an ngunit hindi nakadama ng takot at pangamba si Allea. Matapos maglubag ang silakbo ng damdamin, nagpaalam na ang dalaga para pumunta sa kuwarto dala ang itim na aklat at iba pang gamit na kinuha ni Tandang Mundong sa barangay Alagaw.

“Lolo Mundong, sisimulan ko na po ang pagsasaulo ng orasyong gagamitin sa ritwal para buhayin ang patay na sanggol,” wika ni Allea.

“Tama ang gagawin mo,” sagot ni Tandang Mundong. “Dapat mong maisaulo ang mga orasyong nasusulat sa wikang Latin upang hindi ka magkamali sa pagbigkas!”

“Bakit ho hindi dapat akong magkamali sa pagbigkas ng mga orasyon?” tanong ni Allea.

“Kailangang kumpleto at perpektong­mabigkas ang orasyon upang mabuhay mo ang patay na sanggol at maging tiyanak,” sagot ni Tandang Mundong. “Banyagang wika ang Latin, hindi likas sa dila natin kaya mahirap tandaan at bigkasin.”

“Huwag ho kayong mag-alaala, Lolo Mundong,” sagot ni Allea. “Biniyayaan ako ng kakayahang agad maisaulo ang katagang binabasa kahit hindi nasusulat sa kinagisnan kong wika.”

“Tunay na kailangan ang talino mong ‘yan sa pag-aaral ng itim na kaalamang gagamitin sa paghihigan­ti, Allea,” wika ni Tandang Mundong. “Sige, pumunta ka na sa kuwarto para simulan mo ang pag-aaral sa itim na aklat na bukal ng karunungan­g maituturin­g na himala.”

Matapos magpalaam sa matandang albularyo, pumasok na si Allea sa kuwarto nito. Matapos ilagay sa aparador ang mga bagay na gagamitin niya sa ritwal, sinimulan ng dalaga ang pagbabasa ng itim na aklat. Mahabang sandali ang ginugol ni Allea sa pagbabasa. Matapos ang pagbabasa, sinimulan naman niya ang pagsasaulo sa mga orasyong nakasulat sa wikang Latin na bibigkasin niya habang ginagawa ang ritwal na bubuhay sa patay na sanggol para maging nilikha mula sa daigdig ngkababala­ghan.

“Kumusta ang pag-aaral mo ng itim na aklat?” tanong ni Tandang Mundong habang kumakain sila ng hapunan ni Allea.

“Tapos ko na hong basahin ang kabuuan ng aklat, Lolo Mundong”, sagot ni Allea. “Ngunit muli kong babasahin mamayang gabi para lubos at ganap kong maunawaan ang mga dapat gawin sa ritwal kung paano bubuhayin ang patay na sanggol.”

“Tama ang ginagawa mong ‘yan,

Allea,” wika ni Tandang Mundong. “Ganyan din ang ginawa ko noong pinag-aaralan ko ang itim na aklat na ‘yan para matutunan ang ritwal na lilikha sa tiyanak.”

“Lolo Mundong, saan ho ninyo ginamit ang mga nilikha ninyong tiyanak na tiyak kong naganap noong nasa barangay Alagaw pa kayo?” tanong ni Allea.

Itutuloy...

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.