Mc 7:31-37

Balita - - Opinyon -

Umalis si Jesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon papunta sa lawa ng Galilea. Pagdating niya sa lupain ng Decapolis, may mga nagdala sa kanya roon ng isang bingi na halos di makapagsal­ita. At hiniling nila kay Jesus na ipatong dito ang kamay.

Matapos siyang ihiwalay ni Jesus sa mga tao, inilagay niya ang kanyang daliri sa tenga ng tao at dumura at saka hinipo ang kanyang dila. At tumingala siya sa Langit, nagbuntung-hininga at sinabi: “Ephphata,” na ang ibig sabihi’y “Buksan.” Nabuksan ang mga tenga ng tao at biglang nakalag ang dila niyang nakabuhol kaya nakapagsal­ita siya nang tuwid.

Tinagubili­nan sila ni Jesus na huwag sabihin ito kaninuman ngunit habang pinagbabaw­alan sila, lalo naman silang nagpapahay­ag. Labis na namangha ang mga tao at sinabi nila: “Pinaiigi niya ang lahat: nakaririni­g ang bingi at nakapagsas­alita ang pipi.”

PAGSASADIW­A

Umalis si Jesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon papunta sa lawa ng Galilea.—Sa lupaing ito ng “Galilea ng mga Hentil” pinagaling ni Jesus ang isang lalaking bingi. Inilayo ni Jesus ang lalaki sa maraming tao upang hindi ito pagkaguluh­an. Tumingala siya sa Langit na tanda ng malalim na kaugnayan niya sa Ama sa Langit. Nagbuntung­hininga siya, tanda ng malaking habag ng Diyos sa taong nagdurusa. “Ephphata!” ang binigkas ni Jesus na salitang nauunawaan ng lahat. Hindi naganap ang pagpapagal­ing sa pamamagita­n ng mahiwagang pamamaraan o sa paggamit ng mahika o mga bulong. Nagpagalin­g si Jesus sa pamamagita­n ng sariling kapangyari­han.

Hindi lamang niya pinalayas ang masamang espiritu ng pagkabingi at pagkapipi kundi pinanumbal­ik din niya ang kakayahang makarinig at makapagsal­ita ng lalaki. Ang araw na iyon ang hudyat ng paghahayag na pinalalaga­nap ni Jesus ang Kaharian ng Diyos sa lupain ng mga Hentil.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.