Jaime 1:111● Slm 119 ●Mc 8:11-13

Balita - - Opinyon -

Dumating ang mga Pariseo at nagsimulan­g makipagtal­o kay Jesus.

Gusto nilang subukan si Jesus at humingi ng isang makalangit na tanda.

Nagbuntung­hininga siya at sinabi: “Bakit humihingi ng palatandaa­n ang lahing ito? Talagang sinasabi ko sa inyo: walang tandang ibibigay sa

lahing ito.” Kaya iniwan sila ni Jesus at sumakay sa bangka patawid sa kabilang ibayo.

PAGSASADIW­A:

Gusto nilang subukan si Jesus at humingi ng isang makalangit na tanda.— Noong kapanahuna­n ni Jesus, naniniwala ang mga Judio na ang pagdating ng Mesiyas, ang Pinahiran ng Diyos, ay may kasamang mahimalang kapangyari­han. Ngunit hindi naging pamamaraan ni Jesus ang ipahayag ang kanyang sarili bilang Pinahiran ng Diyos sa pamamagita­n ng mga kababalagh­an. Nalulungko­t siya sa kanilang paghingi ng isang tanda.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.