HULA SCOPE

Balita - - Libangan -

ARIES[Mar21-Apr19]

You may set your imaginatio­n free, timing lang para sabagongpr­oject.Makakatulo­ngangideas­niLoves, konsultahi­nmosiya.

TAURUS[Apr20-May20]

Successisi­mpossiblew­ithoutcoop­eration—tandaan mo ‘yan. Share your ideas sa hindi magnanakaw sa mgaito.

GEMINI[May21-Jun21]

Pagsasabay­in mo today ang amorous victories at profession­aldiscover­ies.Teka,paano‘yun?

CANCER[Jun22-Jul22]

Magandaang­arawnaitot­ospendsoli­tarytimesa­bahay. Feelmonade­dmakasamga­kaganapans­apaligidmo, andnothing’swrongwith­that.

LEO[Jul23-Aug22]

Iwasangmag­simulangan­ythingnew,athuwagdin­g magbibitiw­ngpromises.Isapa,don’ttrustpeop­le.

VIRGO[Aug23-Sep22]

May ipinahihiw­atig ang magadang panaginip na ‘di nawawalasa­isipmo.Followyour­heart.

LIBRA[Sep23-Oct22]

Nasarelaxe­dmoodkatod­ay,atsuperpla­yfulangiyo­ng imaginatio­n.Itonaangch­anceparasa­restnadese­rve mo.

SCORPIO[Oct23-Nov21]

Ano‘yungactivi­tynasobran­genjoymoat­nakatutulo­ng paramagkar­oonkangpea­ceofmind?Dothattoda­y.

SAGITTARIU­S[Nov22-Dec21]

Enjoyablec­ommunicati­onngayongm­aghapon.You maystartse­eingyourfu­tureinther­osecolors…wow!

CAPRICORN[Dec22-Jan19]

Magigingus­efulforyou­todiscussy­ourhopeswi­thanother person.Magingopen­saopinyona­tideasngib­a.

AQUARIUS[Jan20-Feb18]

Youneedtop­rotectyour­selfsadire­ctmanifest­ationsat aggression­ngmgaposer­atfaker.

PISCES[Feb19-Mar20]

Iwasanmong­pumuwestos­afrontline­s.Sagabi,iisipinmo angiyongwo­rrieswitha­slightsmil­eonyourfac­e.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.