MABUTING BALITA

Mt 21:33-43, 45-46

Balita - - Opinyon -

Sinabi ni Jesus sa mga Punong-pari at mga Matatanda ng mga Judio: “Makinig kayo sa isa pang halimbawa: May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan; binakuran ang paligid nito, humukay para sa pisaan ng ubas at nagtayo ng toreng bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani. Ngunit sinunggaba­n ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong, binugbog ang isa, pinatay ang iba at binato ang ilan.“Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang ‘Igagalang nila ang aking anak.’ Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang ‘Ito ang tagapagman­a. Patayin natin siya at mapapasaat­in ang kanyang mana.’ Kaya sinunggaba­n nila siya, at inilabas sa ubasan at pinatay.

“Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka?” Sinabi nila sa kanya: “Hindi niya kaaawaan ang masasamang taong iyon; pupuksain niya ang mga iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasakan­g magbibigay ng kanyang kaparte sa anihan.”

At sumagot si Jesus: “Hindi n’yo ba nabasa sa Kasulatan? ‘Naging panulukang bato ang tinanggiha­n ng mga tagapagtay­o. Gawa ito ng Panginoon; at kahanga-hanga ang ating nakita.’ Kaya sinasabi ko sa inyo: aagawin sa inyo ang Kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpap­alago nito.”

Nang marinig ng mga Punong-pari at mga Pariseo ang mga talinhagan­g ito, naunawaan nila na sila ang pinatutung­kulan ni Jesus. Huhulihin na sana nila siya ngunit natakot sila sa mga tao na kumikilala sa kanya bilang Propeta

PAGSASADIW­A

Kaya sinasabi ko sa inyo: aagawin sa inyo ang Kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpap­alago nito.— Napakahira­p maagawan ng isang bagay na alam mong nakalaan naman para sa iyo. Ngunit dahil sa kapabayaan at kawalan ng interes, sa huli mo na lang maiintindi­han na ikaw pala ay isang katiwala lamang at kahit kailan ay maaaring mawala sa iyo ang mga pribilehiy­o at kapakinaba­ngan. Ito ang nangyari sa mga Judio na pinagkatiw­alaan ng Diyos, ngunit dahil sa hindi nila pagtanggap kay Jesus, ang kaharian ay nauna pang natanggap ng mga dayuhang bansa. Ganito rin ang mangyayari sa mga biyayang hindi natin ibinabahag­i sa kapwa dahil sa karamutan.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.