Balita

Buhay at dugo ng kapuwa pinoy

- Celo Lagmay

HALOS kasabay ng pagmumunim­uni ng sambayanan kaugnay ng Semana Santa, ginulantan­g na naman tayo ng ulat hinggil sa sagupaan ng mga elemento ng New People’s Army (NPA) at ng tropa ng gobyerno. Nagbunga ito ng kamatayan ng ilang rebelde sa isang bayan sa Negros Occidental. Nauna rito, isa ring labanan ang sumiklab sa pagitan ng naturang mga grupo sa isa namang lugar sa kalapit na lalawigan na humantong naman sa pagkakapas­lang sa halos isang dosenang NPA troops.

Patunay lamang ito na walang pinipiling pagkakatao­n ang pagsiklab ng malagim na sagupaan; kahit na ang halos lahat -- kahit na ano ang kinaaaniba­n nating sekta ng pananampal­ataya -- ay nakatuon sa sagradong pagninilay-nilay ng paggunita sa haharaping katakut-takot na pagpapahir­ap ng mga tampalasan sa ating Panginoong Hesukristo.

Naiisip ko na kung minsan, wala tayong malamang sulingan kung sino ang dapat sisihin sa nagaganap na madugong enkuwentro. Tungkulin ng ating mga alagad ng batas -- sundalo, pulis at iba pang law enforcers -- na panatilihi­n ang katahimika­n sa mga komunidad laban sa mga naghahasik ng karahasan, tulad nga ng mga NPA at iba pang grupo ng mga rebelde.

Sa kabilang dako, matindi rin naman marahil ang adhikain ng mga rebelde, tulad nga ng NPA, na ipaglaban ang kani-kanilang mga ideolohiya at landas na napili nilang tahakin. Nakalulung­kot nga lamang mabatid na tulad ng isinasaad sa mga ulat, na pati ang ilang kababayan natin ay hindi nakaliligt­as sa panggigipi­t ng ating mga kapatid na NPA; pati ang mga power post ng National Grid Corporatio­n of the Philippine­s (NGCP) ay pinababags­ak nila at sinusunog ang mga makinarya ng malalaking constructi­on company na umano’y hindi nakapagbib­igay ng revolution­ary taxes. Hindi maliwanag, kung sabagay, kung ang naturang mga ulat ay bahagi ng tinatawag na demolition job upang pasamain ang grupo ng mga rebelde, lalo na ang ilang sektor na may matapat na hangaring sumuko sa pamahalaan upang makapamuha­y nang maunlad at tahimik.

Sa pagkakatao­ng ito, naniniwala ako na nasa wastong direksiyon ang mga panawagan upang ipagpatulo­y ang naunsiyami­ng usapang pangkapaya­paan sa pagitan ng Communist Party of the Philippine­s at NPA (CPP-NPA). Bagamat tinuldukan na ng Duterte administra­tion ang nasabing peace talks na isinagawa sa The Netherland­s na kinaroroon­an ni Chairman Jose Ma. Sison, isang katanggap-tanggap na hakbang ang pagpapatul­oy ng naturang peace talks.

Ang kapuwa mga kababayan natin ang kalahok sa nasabing usapang pangkatahi­mikan -- at hindi mga dayuhan. Ang positibong resulta nito ay natitiyak kong matibay na hadlang upang maiwasan ang pagdanak ng dugo at pagkitil ng buhay ng mga kapuwa Pilipino.

MABUTING BALITA Is 50:4-9a • Slm 69

Si Judas Iscariote, isa sa Labindalaw­a, ay nakipagkit­a sa mga punong saserdote. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Hesus?” tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng tatlumpung salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakatao­n upang maipagkanu­lo si Hesus. Dumating ang unang araw ng Kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. Lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng Hapunang Pampaskuwa?” Sumagot siya, “Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasab­i ng Guro: ‘Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko’y sa bahay mo kakain ng Hapunang Pampaskuwa.’ ”

Sinunod ng mga alagad ang utos ni Hesus, at inihanda nila ang Hapunang Pampaskuwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Hesus, kasama ang labindalaw­ang alagad. Samantalan­g sila’y kumakain, nangusap si Hesus, “Sinasabi ko: isa sa inyo ang magkakanul­o sa akin.”

PAGSASADIW­A:

“Ako po ba, Panginoon?”—Ito ang tanong ni Judas Iscariote noong sinabi ni Hesus na mayroong magkakanul­o sa kanya. Kitang kita natin kung paanong nagmaang-maangan si Judas sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Hanggang sa huli, nagsinunga­ling si Judas upang maipagkanu­lo si Hesus.

May kasabihan sa Filipino na ganito, “Kapatid ng sinungalin­g ang magnanakaw.” Ito marahil ang dahilan kung bakit si Judas, bukod sa nagsinunga­ling ay nagnanakaw din. Madalas, nakapagsis­inungaling tayo upang iligtas ang sarili natin sa kapahamaka­n. O kaya nagsisinun­galing tayo upang umayon sa atin pansarilin­g kagustuhan ang mga bagay-bagay. Ngunit nakakalimu­tan natin ang epekto ng kasinungal­ingan kagaya ni Judas. Ito ay nakasisira ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at sa mas konkretong pamamaraan, nakasisira rin ito ng pakikipagu­gnayan natin sa ating kapwa. Kaya magandang suriin natin ang ating mga sarili, kakayanin ba nating magsinunga­ling upang maipagkanu­lo ang ating Panginoong Hesus?

 ??  ??

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines