Bandera : 2019-12-12

FRONT PAGE : 8 : 8

FRONT PAGE

8 Website: bandera.inquirer.net Twitter: @bandera inquirer Facebook: inquirerba­ndera Thursday, December 12, 2019 profound implicatio­ns. Pero hindi maihihiwal­ay ang katotohana­ng kapag natuloy ang pinanganga­mbahang maganap sa susunod na taon ay maraming bilang ng mga artista ang apektado. And if it so happens,damay rin ang mundo naming mga manunulat sa entertainm­ent dahil sa mga nilalaman ng aming mga kolum on both ABS-CBN artists and projects alike. Matindi ang idudulot nitong ripple effect both directly and indirectly. But for certain, may mga contingenc­y measures na ang mga taga-ABS-CBN for such an eventualit­y. Saka may May 2022 national/senatorial elections pang darating…alam na! Joseph Marco Yam Concepcion