Bannawag

TOKWA STEAK

-

Dagiti Ramen

2 tasa a manteka a pagprito iti tokwa 15 pedaso a tokwa (pagkapaten ti maysa) 3 kutsara a manteka, paggisar 3 kutsara a bawang, nadekdek 3 kutsara a sibuyas, nagalip 2 kutsara a kutsay, nairap ¼ tasa soy a sauce 1 kutsara a puraw nga asukar ¼ kutsarita a pimienta 1 kutsarita nga iodized salt 1 tasa a danum

Panangisag­ana

1. Ipapudot ti manteka. Prituen ti tokwa agingga nga ag-goldenbrow­n ti kolorna. Paubosan a nasayaat ti mantekana. Ipaigid iti apagapaman.

2. Iti sabali a pariok, gisaren ti bawang, sibuyas, ken kutsay.

3. Templaen iti soy sauce, asukar, pimienta, ken asin.

4. Inayon ti danum. Kaluban ken bay-an nga agburek ti 5 a minuto.

5. Inayon ti tokwa. Ilaok a nasayaat. Pabureken manen ti 5 a minuto.

6. Makaaramid iti 5 a servings, 12 a kaiwa ti kada serving. Mabalin nga ilako iti P16.25 ti kada serving.

Mapattapat­ta nga enerhia ken sustansia nga imet ti tunggal serving:

Energy, kcal 628 Fat, g 47.4 Carbohydra­te, g 12.8 Protein, g 37.1 Calcium, mg 443 Phosphorus, mg 350 Iron, mg 5.7 Vitamin A, μg RE 6 Thiamin, mg 0.13 Riboflavin, mg 0.01 Niacin, mg 6.6 Vitamin C, mg 2

 ??  ??

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines