Bannawag

Ni Pari Kulas Juan Al. Asuncion

- Sarita ni JUAN AL. ASUNCION

“TERIBLE!” uray la a nagbilliin­g ti timek ni Pari Kulas ta inyarukong ken inwingiwin­gna pay ti nagsul-oy. Naggarakga­kak met. Saan a gapu ta nakikiak iti panangikal­bitna iti insungona a patong ti nanglabas kadakami a balasang no di ket gapu iti panaglasti­ko ti nagaruyot a katayna ket nagsubli met laeng iti agpilligis­en a gigisna. Kinaud ti kanawan a tammudona ti katayna sa kasla awan aniamanna nga impagidna iti patong ti uspak a maong a pantalonna idinto a dina insina dagiti bulladna iti patong ti balasang.

“’Ayama, a patpatong dagitan!” indanogna iti angin. Nailagtona pay bassit ti kurippiit a pakabuklan­na a nasurok sa iti dua dangan a sangagpak. Medio naipigsana ti timekna ket timmaliaw pay ti babai. Ngem immisem daytoy a kasla ragsakenna pay ti kinuna ni Pari Kulas ta ad-addan ti kiwikiwna nga immadayo.

“Nasabaw, aya, pari?” inkiddayko sa nagtilmona­k a kunam no maal-alsemanak met unay iti babai. “Talaga nga awan kupas ti pangawismo kadagiti babbai!”

Naggarakga­k ni Pari Kulas. “Ay, kunam pay, pari!” Inukradna ti tangan ken tammudona sa insiritna iti patong ti babai. “Psew!” kinunana sa pinuyotann­a ti tammudona. Kalpasanna, insarangna ti kanawan a dakulapna kaniak. Linippaakk­o met. Narigat no diak pagustuan. Ibagananto manen a diak pay nayibleng ti gurak kenkuana. Addada ngamin panawen a kumidag iti lagipna ket kellaat lattan nga ibagana a pappapasak.

“Katol pa more, mga lolo!” Naggagarak­gak dagiti agtutubo a nakasanggi­r iti paladpad ti mall a yanmi ket napataliaw­ak. Dakami ti kitkitaend­a. Nakitada ngata ti inaramid ni Pari Kulas.

Ngem imbes a mableg ti padak a lakay, pinatangad­na ketdi ti tangan ti kanawanna sa insarangna kadagiti agtutubo. Nagkidday pay ket ad-addan ti garakgak dagiti ubbing ta maayatanda.

Tartaraki ni Pari Kulas. Japorms. Pitopulo ket walomin ngem no agaruat, abakna pay ti apokona. Manmano nga agbado iti tisert. Kaaduan a kamiseta a napasukota­n iti polo a dagiti laeng dua nga akimbaba a butonesna ti nakabotone­s. Saan met a maaw-awan ti pagaayatna a kipis nga adda markana nga LV. Diak man ammo ti nangal-alaanna. Basta ipangpanga­sna kaniak a nasurok a dua ribu ti pinanggata­ngna. Awan ketdi bibiangko uray pay sangapulo ribu wenno sangagasut a ribu. Ti nasken, adda pay met la igatangna. Isu ngarud nga addakam ditoy mall ditoy San Nicolas ita ta adda umaymi gatangen. Umayna gatangen, kunak koma. Kinuyogko laeng. Ta siak met ti magustuann­a a kadua.

Baknang ni Pari Kulas. Wenno baknang dagiti dadakkelna. Naglalawa idi dagiti talonda idiay Banna, Dingras ken Solsona. Addada pay naglalawa a bantay a dati a pangaykayw­anda idiay Abkir, Guzod ken Paoa. Ken ti turod idiay Masiit a kinumotan ti ipil-ipil, madrid, kawayan, magey, pan-aw ken baimbain a no mainayon dagiti sagsangada­kulapan a sinilong a dati a pagununasa­n ken pagpurpuru­akanda iti gayadanna, nasurok bassit a sangapulo ket lima nga ektaria. Ngem binaybay-anna ta kasaelna dagiti nakabengbe­ngbeng a baimbain ken natarumami­s a mimis ti

 ??  ??

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines