Daniw a Para Ubbing

Bulan ti Mayo

Bannawag - - Itoy A Bilang - Adoracion B. Madarang

Bulan idi ti Mayo Idi pimmanaw ni tatangko Sabsabong a nagkaadu Intugotna nga inyadayo. Bulan idi ti Mayo Saan pay a nagtudo Napudot idi ti tiempo Tapok ti kaay-ayamko. Agtatamdag­ak idi iti tawa Ur-urayek ti isasangpet­na Ni tatangko bareng adda Insangpetn­a a munmunieka. Ngem naglabas adu a Mayo Saan a simmangpet ni tatangko Ta kas kuna ni nanangko Kaduanan ti Dios Apo.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.