Daniw a Para Ubbing

Adda Maysa a Baket

Bannawag - - Itoy A Bilang - Adoracion B. Madarang

Adda maysa a baket Balayna ti bassit Addaan dua a marabutit Nga agan-anit-it. Adda pay kabbalayna A tallo a lawwalawwa Ipes a sangapulo ket lima Ken lima a tekka. Agdalus dina ammo Balayna ti napnapno Basura a nagkaadu Plastik a sangadagumpo. Isu nga umad-adu Taraken ‘toy baket a kubbo Addan sa payen bao A duapulo ket tallo!

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.