Sapukas

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni BENN CABACUNGAN

SAPUlem dagiti nailista a baliKAS (dagiti karne) iti ummong dagiti letra babaen ti panangbasam a paabante, paatras, pangato, pababa, wenno pairig — ngem masapul a kanayon nga iti nalinteg a linia. Awan ti laktawam a letra iti panangbukelmo kadagiti balikas. Sumagmamano kadagiti letra ti naaramat iti saan laeng a maymaysa a balikas; adda met dagiti letra a di nausar iti uray ania a balikas. Apaman nga adda masapulam a balikas iti ummong dagiti letra, kubongem sa tsekam ti bassit a kuadrado iti batog ti balikas iti listaan.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.