Tips

Tarabay iti Pagtaengan, Salun-at ken Dadduma Pay

Bannawag - - Itoy A Bilang - Inurnong ni ELIZABETH M. RAQUEL

TAPNO AGPAUT DAGITI KANDADO KEN TUTULBEKAN TI RIDAW.

Agusar iti bagas ti lapis a pang-“grasa” kadagiti kandado ken tutulbekan, saan ket nga agusar iti grasa wenno ania man a produkto ti petrolio ta mabalin nga agurnong dagitoy iti rugit ken tapok iti uneg ti kandado. Mangtahar iti lapis sa iradrad ti bagas daytoy iti liha ket ti maurnong a tapok daytoy ti imalamal iti tulbek. Iserrek ti tulbek iti kandado ket luktan-iserra ti kandado iti sumagmamano a daras. No awan ti liha, ken saanka nga agdardaras, mabalin met nga iradrad ti bagas ti lapis iti tulbek. Aramiden daytoy mamindua iti makatawen.

TI HAND CREAM A KAS PANGPASILENG ITI SAPATOS.

Naibusanka iti shoe polish? Mangalaka iti hand cream. Mangipunas iti lalat a sapatos sa agusar iti sabali a lupot a pangiradrad iti daytoy agingga a sumilap ti sapatos.

PANANGPAPUDAW ITI IMMAMARILIO A PURAW.

No dimo kayat ti agusar iti bleach ta maingelanka wenno dimo kayat ti angotna, nayonam iti ½ tasa a suka ti danum (nga addan sabonna) iti washing machine. Wenno saan, ipaburek ti aruaten iti danum a nalaokan iti kalamansi wenno lemon. Apaman nga agburek ti danum, iddepen ti apuy sa bay-an a nakauper ti banag a kayat a papurawen.

TI ASIN A KAS PANGPABANGLO ITI GOMA A SAPATOS.

Gagangay nga adda sabali nga angot dagiti sneakers ken dadduma pay a canvas a sapatos nangruna no usarem daytoy nga awan mediasmo gapu iti panagling-et dagiti sakam. Ti aramidem, warakiwakam iti sangkabassit nga asin ti uneg ti sapatos ket bay-an iti agpatnag.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.