Bannawag

Balasangen ni Jillian

- Ni ANGELO ‘ELOY’ PADUA

MALAGIPYO pay ni Jillian Ward? Agtawenen iti 13, ket bumalasita­ngen.

Kaano laeng daydi tiempo a child star isuna, di kadi?

Sabagay, kaano laeng daydi adu pay ti magatang ti sangagasut a pisos.

Ulk.

Iti tawenna a 35, awan ti karelasion ita ni Erik Santos.

Nupay makumikom iti careerna a kas singer, kuna ni Erik nga italekna lattan iti Dios no kaano a dumteng ti para kenkuana.

Inakona ketdi a kayatnan ti maaddaan iti anak (wenno putot kadatayo nga Ilokano).

Ala, ket barbareng makasarak ngarud ni Erik iti mangtungpa­l iti kalikagumn­a a maaddaan iti anak. Narigat met ti sasaaden ni Jackie Forster.

Kalpasan a nakasarita­na dagiti annakna kalpasan ti naunday a tiempo, baro manen nga intriga ti mangkawkaw­iwit kenkuana. Kuna dagiti basher a kukuartaan­na kano dagiti annakna. Ne! Hm, annakna met ida, awan met ngata dakesna, di kadi? Damag man, ‘bagis, nga aw-awisen ni Ogie Alcasid ni Regine Velasquez nga asawana nga umakar metten iti ABS-CBN nga agdama a yanna ita. Nalabit, mapnek ni Ogie iti kasasaadna iti nasao a network. Ala.

Adda inregalo ni Sharon Cuneta ken ni Vice Ganda. Nangina a bracelet. Inyawatna iti “Ganda Gabi Vice” a programa ni Vice. Sa nagsarsari­taanda ti posible a panagkadua­da iti maysa a proyekto.

Hm, mabalin a ‘pauna a bayad’ ti inyawaten ni Sharon?

Sabagay, no pelikula ni Vice Ganda, nalaka laeng a masubbotda. —O

(Chairman ni Kabagis Eloy iti Hunta Direktiba ti FAMAS ken host-producer ti Celebrity Hour media forum.—AST)

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines