Agkatawa ti Mayat

Bannawag - - Itoy A Bilang -

Kimmuyog ni Juanito ken ni tatangna a napan iti dayo. Binuybuya ni Juanito ni tatangna a mangap-apros kadagiti baka iti teltel, saka kada bakrangda. Masmasdaaw, sinaludsod ni Juanito, “Tatang, apay a kasta ti ar-aramidem?” Insungbat ni tatangna, “Kayatko ngamin ti gumatang iti baka. Kayatko a masigurado a nasalun-at ken nalaingto nga agarado wenno agguyod iti karison ti gatangek.”

Langana ti mariribukan, kinuna ni Juanito: “No kasta, kayat ni ninong a gatangen ni nanang.”

--LEONARDO S. FAGARAGAN

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.