Fruited Chicken Salad

Bannawag - - Panangimaton Iti Pagtaengan - Ni MERCY R. GAÑO

IDASARTAYO met ita ti sabali pay a potahe a naipalaon iti Native Chicken Recipe Book ti Department of Agriculture Animal Products and By-Products Utilization Regional Field Office VII a karaman kadagiti naibunong a pagbasaan iti pannakarambak ti Maika-14 nga Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition nga insayangkat ti Department of Agriculture-Bureau of Agricultural Research (DA-BAR) idi Agosto 30Septiembre 2 itoy a tawen iti SM Megamall, Siudad ti Mandaluyong.

Dagiti Kasapulan:

2 tasa a mayonnaise 3 kutsara a repinado nga asukar

1 bar cheese, naiw-iwa a pakubiko

1-½ kutsarita a pimienta

¼ tasa a walnuts, natiptipping

1 bukel a lettuce, ‘tay bassit, nairap

2 bukel a petso (chicken breast), naipaburek ken naiw-iwa iti babassit 1 supot a twisted pasta 1-½ tasa a canned peach (paubosan a nasayaat) ½ tasa a Nestle cream

Panangisagana:

1. Mangala iti dakkel a malukong. Paglalaoken ti karne ti manok, naluto a pasta, agraman ti peaches.

2. Mangala iti sabali a malukong. Paglaoken met ti Nestle cream, mayonnaise, asukar, cheese, ken pimienta. 3. Ilaok daytoy iti chicken mixture. Ikiwar a nasayaat. 4. Ipalamiis a nasayaat. 5. Inayon ti naiw-iwa a walnuts tapno masigurado a crunchy daytoy.

6. Idasar iti salad plate a naap-apan iti lettuce.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.