ISASANGLAD.

Bannawag - - Ammuem Pay Dagitoy -

Maysa nga agsapa iti Brgy. Dadao iti puro ti Calayan, Cagayan, iti panagsanglad dagiti mangngalap a nagpatnag a nagpadawi iti baybay. Sinabat ida dagiti agur-uray a bumarangay a tumulong a mangipaigid iti lampitaw ken mangala iti binglay wenno gatangenda a nakalapan a dumadara, susay ken dadduma pay nga ikan. (ROY V. ARAGON)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.