NFA, gumatang iti bagas kadagiti mannalon –Piñol

Bannawag - - Ammuem Pay Dagitoy -

Tapno maalay-ayan ti epekto ti adu unay a bagas

Mabalin nga agsursurok itan ti suplay a bagas iti pagilian kalpasan nga impalubos ti gobierno ti pannakaangkat ti nayon a bagas.

Daytoy ti kinuna ni Department of Agriculture Secretary Emmanuel Piñol itay katengngaan ti Oktubre kalpasan a naaprobaran ti 750,000 a tonelada metrika a nayon a maangkat a bagas.

Iti arinunos ti tawen, addan pempen a bagas nga agpaut iti 134 nga aldaw. Kayatna a sawen a mabalin nga agsobra pay ketdi itan ti suplay a bagas.

Tapno masalakniban dagiti mannalon a Filipino iti ilalaka ti bagas, kinuna ni Piñol a nangirusat ti gobierno iti programa iti panaggatang iti bagas iti lokalidad. Dagitoy met a magatang a bagas ti agbalin a pempen ti pagilian a para iti 2019.

Kinuna ni Piñol a nakaawatda iti reklamo manipud iti Nueva Ecija a limmakan ti irik iti P16 manipud iti P25 ti kada kilo. Isu a marugian ti nasao a programa a pannagatang iti bagas iti lokalidad.

Innayon ni Piñol a nangrugin a tumalged ti presio ti bagas. Iti Iloilo, mapan laengen a P36 ti kada kilo.

Kinunana pay a tapno saan a matikaw dagiti tattao, maawagan laengen dagiti bagas iti ‘regular milled,’ ‘well-milled,’ ‘premium rice,’ ken ‘special rice.’ Mailako ti regular milled rice iti P38 ti kada kilo, ti well-milled rice iti nagbaetan ti P40 ken P42 ti kada kilo, idinto a ti premium rice, agpateg iti P44 ti kada kilo. Special rice met dagiti naangkat. Manamnama ketdi a maipinal ti presio iti daytoy nga Oktubre.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.