35 Ading Kosinera

Bannawag - - Itoy A Bilang -

No namin-ano nga ibagbagana kaniak dayta. Diak pinatpatgan. Umuna, diak kayat ti adda dakkel a responsibilidadna. Diak pay kayat nga awaten ti panagbalinko koma a hepe iti pagtrabahuak idinto a mano laeng a tao ti iwardasko umayak ketdin mangimaton iti maysa a sibubukel a negosio?

“Nagan ti kaamaantayo ti inka bangonen,” kinuna pay ni manang. Ngem apay koma a siak nga inaudi ti mapan mangallangon iti nagan ti pamiliami? Apay a saan nga isu nga in-inauna ti mapan? Gapu ta pinagbasanak, nawaya lattan a mangbilin kaniak? Diak met ngarud umanamong a kasta lattan. Aglalo ket naplanomin ken Miguel ti panagkasarmi.

Kastila ni Miguel ngem maibilang ti pamiliada kadagiti nakurapay. Katrabahuak. Nagarem kaniak. Nasingpet met ngem diak kayat a sungbatan. Nadismayaak ngamin kadagiti Kastila ta adda ung-unget ti naasawa ni Manang Dita a gayyem ni manang. Mannugal pay ken dominante. Banag a diak kayat. Ti kayatko iti makataktakunaynaykonto, ammona a denggen dagiti ibagak. Daytay ikkannak met iti importansia. Diak kayat ti mabugbugkawan. Diak kayat ti kasla robot a maiturturong lattan a kas ken ni Manang Dita. Ngem napasnek a nagarem ket diak napupuotan a natnag ti riknak kenkuana. Nasuroken a makatawen nga agar-arem kaniak idi sungbatak. Diak ammo no sadino ti nangal-alaanna iti anusna. Lumaudda ket ammok a saanda a kasta nga agarem.

Dua a tawenen nga agnobiokami ket kayatna nga agdennakamin. Isu a plinanomi ti panagkasarmi. Dayta ti diak pay naibaga ken ni manang. Ngem kasla natupakanak iti bomba iti natakuatak. Apay? Napanak naggatang iti aruatek ta daanen dagiti badok. Ngem anian a kigtotko iti nakitak iti mall. Ni Miguel, adda kaduana a babai a padana a Kastila. Agpilpilida iti bado.

Kayatko nga apaen. Ngem diak inaramid. Nagpakitaak ketdi kadakuada. Kinamakamnak ni Miguel ngem intarayak. Ditana. No dinakon kayat, diak metten kayat.

Napalalo nga ayat ni manang idi ibagak a mayatakon nga agawid ken naglusulosak pay ketdin iti pagtrabahuak. Dina la ammo… Ket ania ti rantak? Diak ammo. Nagawidak a mariribukan. Isu nga inawagak a dagus ni Miggy a mangtulong kaniak iti panaderia.

“Addan sa ketdi problemam?” nakigtotak iti saludsod ni Manong Jacko. “Itay pay bigat nga adayo ti pampanunotem.”

“Ti panaderia… saan, aya, a problema dayta?” kinunak a nagsennaay.

Napayamanak ta saandakon a nagsaludsodan pay da manong ken nanang.

“ADDADAN!” nakigtotak iti pukkaw ni Manong Jacko. Ammok a dagiti ideliberda a materiales a napan ginatang ni Martin ti ibagbagana. Nakasapsapa ni Martin nga immay ditoy itay. Alisto met nga ag-estimate aglalo ket inkeddengko a dimin kutien ti dati a panaderiami. Imbaonkon a dagus a mapan naggatang iti materiales. Nangliwatda ngamin a nagtrabaho ita ta napalaluan kano ni Miggy ti imminum. Nasakit ti ulona ket dina kayat kano ti masinga.

Iti panagkuna ni Martin, malpasda inton bigat ti trabahoda idiay balay da Miggy. Isu a Rugiandanton inton maikatlo nga aldaw ti agtrabaho ditoy.

Rimmuarak. Nagtarusak iti sango ti balaymi. Idisdissaagdan dagiti materiales.

“Di met la nagkurang ti kuartam?” dinamagko ken ni Martin a nakatakder iti asideg ti elf. Bambantayanna dagiti agidisdissaag iti materiales.

“Adu pay ti surokna,” kinunana. Immisem. Tinupar ti raya ti ubing pay nga init ti natayengteng a kayumanggi a kudilna ket simmilap pay. Kasla nakatangtangken ti bagina. Nakidser.

Nasdaawak ta sipud panagubingmi, ita laeng a dayawek ni Martin.

Dandanin maidissaag dagiti pahinante amin dagiti materiales idi sumungad ni Anti Lucia. Nakarupanget daytoy. (Maituloyto)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.