44 Showbiz

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni REGGEE BONOAN

ITI pannakasursurat daytoy, awan ti lovelife (nobio) ni Shy Carlos. Maibatay met daytoy iti kunana iti presscon ti pelikula a “Para Sa Mga Broken Hearted” a pakairamananna ken improdius ti Viva Films.

Iti Instagram story ni Vice, kunana a pudno a napintas ni Marian. Inyangawna a nayarig la ket ngarud ti bagina a “puchu puchu” a mabalin nga ipatarustayo a pangit wenno nalaad.

Ala, agyaman ni Vice ta komediante ti liniana.

Agkandidato manen a senador da Senador Bong Revilla ken Senador Jinggoy Estrada.

Agpada dagitoy a naidetine gapu iti maatap a panangibolsada iti PDAF.

Siempre, adda met dagiti nagipila iti kandidatura a maibilang a nuisance.

Adda met sutil iti social media, ‘bagis, a nangibaga a no agaplayka iti trabaho uray no nababa, mangipakitaka iti NBI clearance a pammaneknek nga awananka iti kaso a kriminal.

Idinto nga iti panagkandidato nga agbalin a nangato a lider, mapalubosan dagiti mapagduaduaan a personalidad. Adda puntona, ‘bagis.—O (Chairman ni Kabagis Eloy iti Hunta Direktiba ti FAMAS ken host-producer ti Celebrity Hour media forum.—AST)

Napadasanna kano metten ti nakirelasion ketdi, ket iti napalalo a crush-na a lalaki. Ti adatna, apagbiit laeng. “Nagmadali” ti inusarna a panangilawlawag iti nagbalin a relasionna.

Malaksid iti daytoy a pelikula, ti teleserye a “Bagani” ti kaudian a proyekto ni Shy. Agur-uray iti agdama no ania ti maidiaya kenkuana.

Awan met ti planona a mangsango iti lovelife-na ta malaksid a dinan kayat ti “agmadali,” kaykayatna a maiturong pay laeng ti imatangna iti career-na.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.