ARAMIDEN NGA AY-AYAM DAGITI UBBING.

Bannawag - - Ti Taraken Ken Sika -

Mangipaburek iti 2 tasa a baking soda ken 1 tasa a cornstarch iti 1-1/4 tasa a danum agingga a pumalet daytoy. Adawen sa pabaawan. Mabalinen nga aramaten dagiti ubbing daytoy a kas

modelling clay.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.