Tips

Tarabay iti Pagtaengan, Salun-at ken Dadduma Pay

Bannawag - - Itoy A Bilang - Inurnong ni ELIZABETH M. RAQUEL

A DTOY ti dadduma pay nga usar ti baking soda:

PAGPALUKNENG ITI LUTUEN A BUKEL TI UTONG.

Nalaklaka a mapalukneng dagiti pabladen a bukel ti utong no nayonan iti sangapirit a baking soda ti danum a pangyuperan kadagitoy— ken inton pablademon, laokam met laeng iti sangapirit a baking soda ti danum a pagpabladam.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.