Balikros

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni MARK ANTHONY GANOTICE

Kompletuen dagiti balikas (agpababa ken agpakanawan). Usaren iti maminsan laeng ti tunggal letra nga adda iti kahon iti baba iti panangbukel kadagiti balikas. Awan met ti maulit a balikas. Maammuan ti sungbat iti umay a lawas.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.