Panagsubli

Bannawag - - Itoy A Bilang - Amado I. Yoro

Denggem, anak Adtoy ti puon ti kinaasinom Kas iti umaw-awag kenka Iti let-ang ti nagpaiduma nga iliw. Paysuem: agsublika a mangtaliaw Kada ama ken ina; apong lakay ken apong baket dagiti agar-arukong a malem. Nanamem ti ganas Adda sultip ni ayat Ken sam-it ti karayo Sabali a pannakaipasngay Iti suli ti abong-abon Adda latta lagip ti kalman Ti panagungar ti napalabas Maisurat manen Kasilpo ti pakasaritaan Ti puon ken tukot Ti daga Dagiti nawarisan Iti bukel ken sabong. Paysuem Saan nga arapaap laeng Subliam Ti nagubingam a tambak Daydi daladal Subliam, paysuem Denggem: anak Adtoy ti puon ti kinaasinom.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.