Daniw a Para Ubbing

Bannawag - - Itoy A Bilang - Leonora R. Melchor

Tatang, Yanmo?

Nagsangsangitak idi kalman Ta ni tatangko nagpukaw Intaray kano dagiti nagtokhang Balikas a diak maaw-awatan. Nagsangsangit ni nanangko Kunana, “Dikanto met maisursuro Nagus-usarkanto met iti bato!” Kunak, “Kas iti graba ken semento?” Ngem ti itsura idi ni tatangko Matana ti lumabaga, kasla demonio No agsapul kuarta, sipatenna ni nanangko. Saan met idi a kastoy ni tatangko. Awan pangisukatak, ama a nadungngo Igatgatangannakam’ kawes a baro Nagbaliw laeng idi adda bato Ita, diak ammon no yan ni tatangko!

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.