Netizone

Bannawag - - Itoy A Bilang -

+639121137609 Naimbag nga aldawyo, Apo Editor. Kablaawak man da Uncle Vicente Balinbin, Jr. ken Reinavell Manera iti panagkasangayda iti daytoy Oktubre 28. Dios ti agngina. +639672738833 Agsapsapulak iti babai a mabalin a maasawak. Siak ni Ernesto ti Ilocos Sur. Daytay koma agtawen iti 30 wenno agpangato. Agyamanak. +639973911060 Naimbag nga orasyo amin! Siak ni Cynthia Lyn ti Ilocos Norte. Kayatko koma ti maaddaan iti textmate a lalaki, agtawen iti 35 agpangato. Uray balo, Hawayano, wenno nalakayan a baro, mayat latta basta kayatna ti makiasawa iti single mother. Agyamanak. Para kadagiti kayatna ti ag-subscribe iti kopia ti Bannawag ken kadagiti adda saludsodna maipapan iti kopia wenno pannakaimaldit ti panid, ag-e-mail iti subscription.mb@gmail.com. Para iti digital a kopia, mapan iti BUQO, MAGZTER wenno PRESS READER ket sapulen ti Bannawag. Nasayaat met unay no i-like-yo ti opisial a Facebook Page ti Bannawag Magazine.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.