Siled ti Kararag

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni SCOTT MARTIN ti New Jersey

Basaentayo ti Filipos 4:10-13

Ammok ti rikna ti makurkurangan ken ammok met ti rikna ti aglaplapusanan. Nasursurok daytoy a palimed...—Filipos 4:12

SUMAGMAMANO a tawenen ti napalabas, nayakarak iti lugar a pagtrabahuan. Nagnaedak iti adayo a lugar. Kadagiti umuna a bulan, kontentoak met iti adda kaniak. Napintas ti trabahok, ti pagnaedak nga asideg iti baybay, ken nasinged a gayyemko ti kakuartok. Sinarungkarandak dagiti sumagmamano a gagayyemko a kalugarak. Sinaludsodda no apay a naragsakak latta iti agdama a kasasaadko. Kunada a minilia ti kaadayok manipud iti yanmi, awan ti adu a gagayyemko. Sinaludsodda kaniak, “Saanmo kadi a marikna a kasla maisinsinaka? Saanka kadi a mailiw idiay balayyo?”

Gapu iti dayta, nariknak ti ladingit ken pannakaisina isu a nagsubliak met laeng iti lugarmi. Kalpasanna, naamirisko a ti imbagbagada kaniak ti nangbalbaliw iti panunotko. Imbes a kitaek koma ti nasken nga aramidek iti lugar a nakaipadpadak, saan, ta daydiayen pagkurangak ti nakitak. Naawatak itan a ti adu a situasion, ti pannakontentotayo ket nakadepende no kasano a kitaentayo dagiti pasamak ken kasasaadtayo. Pudno daytoy iti kinuna ni Pablo iti suratna iti Filipos 4. Narigat ti pagdaldalanan ni Pablo iti dayta a panawen. Ngem uray no nagdalan iti rigat, nasursurona ti palimed no kasano a makontento. Impakaammona ti palimedna: “Kabaelak a sarangten ti ania man a banag babaen ti pannakabalin nga ited kaniak ni Kristo.” Ti pannakakontento ket masarakan laeng ken ni Jesukristo. Isu a mabalintayo nga isentro ti atensiontayo saan a kadagiti awan kadatayo no di ket kadagiti adu a bendision a sibubuslon nga inted ti Dios kadatayo.

Kararag: O Dios, tulongannakami kadi a mangisentro ti atensionmi kadagiti parabur nga intedmo kadakami ken mangbigbig nga amin a pigsa nga adda kadakami ket nagtaud iti Anakmo ken mangisalakan kadakami a ni Apo Jesukristo. Amen. Kapanunotan: Ania ti parabur ti Dios a saanko a nabigbig? Ikararagan: Dagiti nayakar iti pagtrabahuan.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.