Adda Saem

Bannawag - - Itoy A Bilang - iti Panagmaymaysa Romel A. Pascua

adda saem iti panagmaymaysa— agmaymaysa ti saem ken saning-i. agsaning-i ti essem iti sakaanan ti semsem. maasianak iti agsimsimisim, agis-isem a sanaang. agsapul latta ngamin ti rikna iti rayrayo ken karayo a karinnabak ti kaririing a kari ti karirikna karaman ti kakinkinnarit a riribuk— rugiak a karemkemen ti nagkurenren a karinkari. ta nakurapay ti kired, naparayapay ti regget. iti panagmaymaysa, mulmulenglengak ti luklukibek a libro. loklokuek ti liday a makilinlinnaaw iti linnaaw iti ruar ti balay, ay. makilanglang-ayak iti kalanglanglangko a libay, annay. uray malanglang-abko latta ti ling-etmo iti lamolamo a lamisaan. iti panagmaymaysa, madugdugdog ti musika mayat ti saadna iti naisadsad, nadudog a rikna. mabarbaringkuasak a rabrabii. idinto a marmarbibi ti ridep. narigat nga irubuat ti mangrikep kadagiti nairukit a lagip. saggaysa nga agsubli ti saem. agmaymaysa ti saem ken saning-i. saan a sinsinan ti sanaang; saan a rabrabak ti rungaab. ngamin, adda saem iti panagmaymaysa, adda imas iti saem. adda ima ti imas. adda sam-it ti ima. adda ti lamma iti imnas. ney, napunas ti lamma ti imas. hmm. hm. --ROMEL A. PASCUA

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.