Pan de Amor (6)

Nagpinnerrengkami. Nariknak ti pug-aw ti angesna; nabanglo; ket kasla napugsat ti bukodko nga anges.

Bannawag - - Itoy A Bilang - Cris J. Dacuycoy

Ti Napalabas: Simmangpet ni Amor iti Pakni manipud Spain ta umayna bangonen ti nalugi a panaderiada. Inawaganna ni Miggy a mangtulong kenkuana. Dati a crush-na ni Miggy ken agtrabtrabahon daytoy iti maysa a dakkel a panaderia idiay Kamuning, Quezon City. Iti panangam-amirisna iti pagpatakderanna iti panaderia, limmabas ni Martin a kinaeskuelaanda idi ken Miggy. Agkonkontrata daytoy iti mapatakder a balay. Kinasaritana daytoy nga isu ti mangbangon iti panaderia. Immanugot ni Martin ken insingasingna a panagananna iti Pan de Amor. Simmangpet met ni Miggy. Iti kabigatanna, pina-estimate ni Amor ti magastona sa napan naggatang ni Martin iti materiales. Agidisdiskargadan idi asitgan ida ni Anti Lucia. Dinamag daytoy no adda met laeng permit-da nga agpatakder. Imbaga ni Martin nga adda uray awan pay ta kunana ken ni Amor a nalaka laeng ti mangala ta adda pagpatulonganna. Nangala gayam ni Amor engineering ket madaman nga agrebrebiu. Rinugian a dagus da Martin a patakderen ti panaderia ket iti kanayon a pannakakitkita ni Amor ken ni Martin, maidildiligna ken ni Miguel a nobiona idiay Spain ngem pinanawanna ta adda nakitana nga adda sabali a babai a kadua daytoy. Naguk-ukag ti nanang ni Amor iti sagumbida ket nakitada dagiti kadaanan a pagpormaan ken templa ti tinapay nga induldulin daydi amada. Bayat ti panaginana ni Amor, immawag ni Miguel.

M(Maika- 6 a Paset) AMINLIMAN a nagdayal ni Miguel ngem diak sungsungbatan. Diak pay la kayat a mangngeg ti timekna. Nangnangruna pay a diak kayat a makasarita. Para iti ania? Tapno dumawat iti pammakawan ket agsinnublianankami? No kasta ti kalakana iti kulturada, saan a kasta ti panirigak. Kas kankanayon nga ibaga daydi amang: “Agpalabaska iti panawen sa aglunit ti sugat.”

Mamatiak la ngata a napudno iti panagbabawina no umay ditoy Filipinas. Umayna paneknekan a talaga nga ayayatennak.

Nauma met laeng ni Miguel nga umaw-awag idi agangay. Ngem saanen a naikkat ti sakit ti ulok. Maulawak pay a makaduldul-o. Kasla kampanilia nga agkilkililing iti lapayagko ti aweng ti kiriring ti selponko. Nadegdegan pay ngatan gapu iti naurnongen a puyatko.

Inyiddak iti sopa. Inkidemko ta bareng mapukaw ti sakit ti ulok. Ngem kasla mangmangngegko latta ti uni ti selponko.

Kasla aggingginnamporda iti timek ni Miguel. Nagalintatao la ket ngarud ti naisem a rupana iti mugingko, kasla agkatkatawa. Ket malagipko manen dagiti nararagsak a panagpaspasiarmi. Kasla ubbingkami nga agkinkinnamatan iti parke uray adda ni manang. Diak mabain. Ta naragsakak.

Kasano ket dimo met napadasan ngamin ti nagbalin a balasitang, masansan a kuna ni manang. Kayatna a sawen, naladawak a naikkan iti gundaway a nakiayan-ayat. Pudno, ta naibaludak iti panagbasak. Ngem saan nga isu ti makaigapu a naragsakak iti relasionmi ken Miguel. Ay-ayatek unay.

Kalpasan a sinungbatak, inar-arapaapko nga ikasarnak nupay ibagbagak iti bagik nga adayo a mapasamak dayta. Baknang da Miguel. Ken guapo. Saan a nakakaskasdaaw nga adu ti babbai a maguyugoy kenkuana. Sinaganaak dayta. Nagarapaapak ngem adda patinggana. Kunak iti bagik, nanamek ti ragsak kadagiti aldaw nga adda pay panawen ni Miguel kaniak tapno inton dumteng ti panawen nga ibaw-ingna ti imatangna iti sabali a babai, naalakton ti bingayko a ragsak ket al-alistonton a maawatko ti amin. Dayta ti gapuna a saanko a dinawat ti panangikasarna kaniak. Diak met inuray a dawatenna dagiti imak. Uray no inar-arapaapko, saan a karaman dayta kadagiti namnamaek a pagtungpalan ti relasionmi. Isu a kasla nagaburannak iti adu a sabsabong idi ag-propose kaniak.

Awanen ti kararagsakan idi no di siak. Ngem anian. No kaano pay a maganasan ti agtayab, isu met ti pannakatinnag. Nasakit. Awan ammok a pagpaakluluan no di ditoy Pakni. Uray kaskasano, adda ditoy da nanang ken Manong Jacko a nakasagana a mangtulong kaniak.

Immirut dagiti kalub dagiti matak ket nadlawko ti banag a nangpalamiis iti apiras ti di unay napigsa nga angin nga aggapgapu iti ruar. Ginaw-atko ti gayadan ti tisertko ket impunasko iti rupak. Nagsaninglotak. Pinagay-ayamko dagiti matak kadigiti pinturado a tabla a datar ti maikadua a kadsaaran ti balaymi bareng mailiwliwagko ti sanaang ti barukongko. Ngem ad-adda met dimmagsen.

Inkeddengko ti bumangon. Apagisu met nga agkiriring ti selponko. Kinitak no asino ti umaw-awag. Ni Manang Hermie.

Impauyasko nga impakanawan ti tammudok iti screen ti selpon.

“Hello, manang?” pinaragsakko ti timekko a simmungbat. Diak kayat a madlawna a nalidayak. Isu pay a pampanunotenna. “Komustakayo?” “Okeykami met. Ket sika?” “’Piana a nasalun-at met datao… Ni nanang?” “Agdaldalus idiay sagumbi. Kasaritam?” Pinukkawak ni nanang. “Sika ti rantak a kasarita.” “Di pay nalpas, a, no ti panaderia ti damagem!” kinunak a dagus. “Nakangatoda met ketdin, a, a nagasintada. Inyunadan ti balayna. Maud-udinto kanon ti pugon.”

“No isu ti nasayaat, di kad’ isu. Isuda ti makaammo, bay-am ida, a. Kasanot’ kabayagda ngata a mangtrabaho?”

“Amangan no dua a lawas laeng, malpasdan. Aduda nga agobra.” “Di kad’ nasayaat…” “No awanen ibagam, ala ngaruden ket nasakit ti ulok,” impakadak. Agparparikna kaniak nga adda ibagana a nasken unay nupay awan pamalpalatpatak no ania dayta.

Kabesadokon ni Manang Hermie. Saan nga umawag no saan a nasken unay. “Agurayka man, Amor…” intipedna. Binalikasnan ti naganko. Ammok a serioson. “Apay, aya?” kasla aleng-aleng a sinaludsodko. Adda ni Miguel ditoy. “Kayatnaka a kasarita…” Kellaat a nagbaliw ti riknak. Diak mailawlawag no maragsakanak wenno saan.

Ngem nagaliston ni Miguel a dimmanon iti yan da manang?

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.