Sirib

Bannawag - - Itoy A Bilang - Rene Boy E. Abiva

Dimo koma ipalubos a balkutennak iti kinamaag denggem koma dagiti karasakas nga agum-umok iti uneg ti dandanin aglati a kararuak ay, ay, kayatna nga igawid ti panagtayyek ti lubong a no mabartek, arigna ti dua a silalabus a parsua a nagsinnarak iti nagbaetan ti sipnget ken lawag pudot ken lamiis ut-ot ken imas, ay, ay, kayatna a sarapaen dagiti natadem a bukel ti tudo a makaigapu no apay a nagpusitsit ti nalabaga ken napalet a dara iti rabaw ti ima ken bakrang ni Kristo a kas kasam-it ti kaap-apit a diro, ay, ay, kayatna a maibulos a kasla kalapati a naipupok…

sapay koma ta ita nga ammomon dimo koma itulok a siak, maabak a simumulagat iti kasta maduktalak dagiti nakadulin a gameng iti uneg ti matris ti daga a kasla lakasa: nasilsileng ngem balitok nabangbanglo ngem ti angot ti saleng a kapukpukan idiay sakaanan ti Sierra Madre napudpudot ngem ti aggilgil-ayab a beggang napimpintas ti tennebna ngem ti imuko nga insalikadmo.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.