Mabalin Kadi a Kalienna ti Bangkay ni Lakayna?

Bannawag - - Siled Ti Kararag - Ni RTC Judge JOVEN F. COSTALES (Ret.)

SALUDSOD:

Sumagmamano a bulanen ti napalabas, natay ti lakay ‘toy nasinged a gayyemko a ni Anita. Daytoy gayyemko ken ti lakayna, 30 a tawenen a nagsinada ta daytoy lalaki (naganantayo iti Juan), napan nakidenna iti kulasisina a tagasabali a probinsia (naganantayo iti Lucy).

Idi natay ni Juan, kayat ‘toy gayyemko a mapan alaen ti bangkay ni Juan. Ngem nagkedked ni Lucy. Ngamin, isu kano ti kinadendenna ni Juan iti napaut a panawen ken isu pay ti nangtartaripato idi masakit daytoy. Ken nagkasarda kano met. Imparit payen daytoy a mapan kitaen ni Anita ti bangkay ti lakayna. Uray dagiti kakabagian ni Lucy, pinaritanda ni Anita a mapan mangkita iti bangkay.

Awan ti nabalinan ni Anita. Naipumpon ni lakayna iti lugar ni Lucy.

Ita, Apo Hues, adda kadi karbengan ni Anita iti bangkay ni lakayna idinto a dida met nagdendenna iti 30 a tawen? No ngata mapanmi kalien ti bangkay ta yawidmi ket itabonmi iti kamposanto iti ili ‘toy gayyemko?—Roberta ti Pangasinan

SUNGBAT:

Idi agpapaayak pay a hues, adda kaso a nayuli iti kortek. Daytoy lalaki a naasawaan, napan met nakikabbalay iti kulasisina. Idi matay ti lalaki, ‘diay legal nga asawana, mapanna met alaen ti bangkay. Isu, a, naginnagawanen da kulasisi ken legal nga asawa ti bangkay.

Gapu ta di ited ti kulasisi ti bangkay, babaen ti balakad ti abogado, nangyuli ti legal nga asawa iti darum a quo warranto with injuction wenno ‘tay bilinen ti korte ti kulasisi nga itedna ti bangkay ti lalaki iti legal nga asawa daytoy ken mapawilan ti kulasisi a mangipumpon iti natay.

Iti pangngeddengko a kas hues, imbilinko a ti kulasisi, itedna ti bangkay iti legal nga asawa daytoy, ken saan a mapalubosan daytoy a kulasisi a mangitabon iti bangkay ti lalakina.

Ngamin, ti kasar, uray mano a tawenen ti naglabas, adda bilegna nga agnanayon, uray saan nga agdendenna dagiti agassawa iti adu a tawen.

Ita, iti biang ti kulasisi (ni Lucy), uray pay nagkasarda iti lalakina (a pimmusay), saan a balido daytoy. Daydiay pay laeng umuna ti kasar ti mabigbig. Bigamia (kaso kriminal) ti inaramid ‘diay lalaki ket mabalin a maibalud sadiay Muntinlupa iti adu a tawen no kas pagarigan ta idi sibibiag pay, indarum ni baketna. Sakbay koma a nagkasarda, pinawaswasda ti umuna a kasamiento. Ngem saan met.

Salsaludsodem no ‘diay naikalin a bangkay iti sementerio, mabalin nga alaen ‘toy gayyemmo. Wen, mabalin. Masapul laeng ti bilin ti korte a maikkan isuna (kas legal nga asawa) iti bileg tapno kalienna ti bangkay sa yawidna a madungawan wenno maikararagan ken maitabon iti kayatna a lugar ta asawana la ngarud daytoy.—O

(Adda kadi problemayo a legal? Ipatulod iti: “Saludsodem ken ni Apo Hues,” c/o Judge Joven F. Costales (Ret.), 51 E. Rimando St., Brgy. Natividad, Naguilian, 2511 La Union. Wenno ipatulod babaen ti e-mail iti: [email protected] yahoo.com wenno iti [email protected] Ilanadyo koma ti kompleto nga impormasion wenno banag a mainaig iti problemayo.)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.