PAGDALUS KADAGITI SILVER NGA ALAHAS.

Bannawag - - Ading Kosinera -

Padasem met ti agusar kadagiti komersial a pagdalus kadagiti alahas wenno kubiertos a silver (pirak) ta malaksid a naingel dagitoy, mabalin pay a makadangran kenka ken iti aglawlaw. Ti aramidem, paglaoken ti cornstarch ken danum nga apagisu a mangpapalet iti cornstarch. Daytoy ti ikuskos iti silver sa bay-an a mamagaan. Kalpasanna, gusgosan ti silver iti nadalus a lupot a agingga a sumileng daytoy.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.