SABALI PAY NGA USAR TI PAPEL DE LIHA.

Bannawag - - Ading Kosinera -

Idinto nga agaramat kadagiti kemikal a pangdalus iti inodoro, mabalin a dalusam daytoy babaen ti panangradradmo iti di maik-ikkat a rugit daytoy babaen ti papel de liha (sand paper). Dalusan nga umuna ti inodoro babaen ti gagangay a cleanser ken brush sa i-flush. Kalpasanna, agusar iti kapipinuan a papel de liha a pangkuskos a pasirkulo tapno maikkat dagiti mantsa iti ‘water line’ ti inodoro.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.