Nakisugpon da Rhian ken JM iti Pelikulada

Bannawag - - Di Pay Naluto, Naibusen - Ni REGGEE BONOAN

NUPAY inako ni Rhian Ramos a crush-na ni JM de Guzman idi tin-edierda pay laeng, dina kayat a sawen nga agingga itan ta nataengandan. Kuna ni Rhian nga idi tin-edier pay laeng a medio nalukMeg ni JM, nabuyana a nag-rap daytoy iti maysa a pasken. Dita a nacrush-anna.

Ti adatna, saan a nagrangpaya daytoy ta saanda met a naikkan iti gundaway.

Ita ta nataengandan (wenno itan ta natataengdan bassit), nawada metten ti panagpampanunot ni Rhian ket iti panagkitana, saan a prioridad ni JM ti ayat.

Iti ababa a pannao, uray no nagparehada iti pelikula a “Kung Paano Siya Nawala,” saan a nariing daydi panag-crush-na iti baro.

Kabayatanna, co-producer ni Rhian iti “Kung Paano Siya Nawala” a pagbidaanda ken JM. Malaksid iti talent fee-na, nagnayon pay iti puonan a kuarta. Impuonan met ni JM ti talent fee-na.

Iti biang ni Rhian, ania man ti pagbanagan ti pelikula— gumanar man wenno saan— naragsak ta kayatna ti akemna.

Iti daytoy Nobiembre a naipabuya ti nasao a pelikula iti panangidirehe ni Joel Ruiz.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.