Daniw a Para Ubbing

Bannawag - - Itoy A Bilang - Adoracion B. Madarang

Kuna ni ikit, isu ti nangngegko Mannakidaya ni Manang Rosario Imbagak ken ni Ann-Ann a gayyemko A nagtartaray met nga immadayo.

Sinurotko ni Ann-Ann a nagtartaray Nga agturong idiay karayan Kunana ken ni manangna nga Inggay Ni Manang Rosario mannakidaya la unay.

Ni Manang Inggay pinanawanna Dagiti mureng a lablabaanna Napanna gayam kinasarita Ni Manang Rosario nga ap-apera.

Ni Manang Rosario nagtartaray Napan ken ni ikit nga agkaykaykay Nagsasawanna ni ikit iti kasta unay Ay-ay pay ni ikit a pimmurpuraw!

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.