Ti Tarakenmo ken Sika

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni FRANCISCO S. ANTONIO

SAAN laeng a matartaraken ti pato ken ganso gapu iti karne wenno itlog nga ipaay dagitoy. Mabalin met a mataraken dagitoy iti pagtaengan a kas paglinglingayan wenno kadkadua a kas met laeng iti aso, pusa wenno dagiti billit ken dadduma pay a tumatayab.

Agduma ti langa ken galad ti pato ken ganso ngem agpada ti wagas ken kasapulan iti pannakatarakenda.

Saan a narigat a taraknen ti pato ken ganso iti pagtaengan. Adda laeng dagiti kangrunaan a kasapulan nga ipaay kadagitoy nga ayup tapno agtalinaedda a naragsak ken nasalun-at a makaipaay met iti pakalinglingayan ti agtaraken kadagitoy.

Pagaayat dagiti pato ken ganso nga adda kanayon a kadkaduada a kas kadagiti kapadada nga ayup wenno ti amoda.

No ngarud adda maysa a taraknen a pato wenno ganso iti pagtaengan, madlaw a naragsak daytoy no kadkaduaentayo.

Nasaysayaat met ketdi no maysa a paris ti taraknen tapno adda kanayon a kadkadua ti pato ken ganso no saan a masango a tamingen.

No adu ti taraknen a pato ken ganso a kas paglinglingayan iti pagtaengan, kasapulan nga adda inaldaw nga interaksion.

Maallingag dagiti pato ti ania man nga uni. Daytoy ti makaigapu a nasayaat no maikkanda iti nagan tapno ad-adda nga epektibo ti makikomunikar kadagitoy.

Mabalin pay nga ikkan dagiti mataraken a pato ken ganso iti abalbalay a pagwatwatanda.

Adu dagiti kabaelan dagiti pato ken ganso nga aramiden a pagsidsiddaawan dagiti di makaammo iti kinasaririt dagitoy nga ayup. Kabaelanda pay nga isubli iti amoda ti abalbalay a maiwara wenno maipuruak iti asidegda.

Nasken nga amirisen no kabaelan met laeng nga ipaay dagiti kasapulan ti taraknen a pato ken ganso sakbay a mangyawid iti taraknen. Nasken pay nga ammuen nga agbiag dagiti pato ken ganso iti 13 agingga iti 15 a tawen.

Sumagmamano laeng a pato ken ganso ti maibalbalakad a taraknen no bassit ti lugar a pagtalinaedanda. Masapul ngamin ti pato ken ganso ti nalawa a disso a pagdakiwasan ken pagay-ayamanda.

Nasken nga adda linong wenno koral a pagyanan dagiti pato ken ganso no saan a nasayaat ti tiempo. Iti daytoy pay a lugar ti pagtalinaedan dagitoy nga ayup no rauten wenno adda pagpeggadanda a sabsabali nga ayup.

Pagaayat pay dagiti pato ken ganso a pagay-ayaman ti disso nga adda danumna. Gapu iti daytoy, masapul nga adda disso a pakaurnongan ti danum a mabalin a paguperanda.—O

(Adda kadi met tarakenyo nga ayup a kadkaduayo wenno paglinglingayanyo iti pagtaenganyo? Ibinglay iti daytoy a kolum ti padasyo iti daytoy a tarakenyo. Ipatulod ti padasyo ken ladawan a kaduayo ti tarakenyo iti: bannawagmagazine. [email protected]—Editor)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.