Baro a Tawen

Bannawag - - Itoy A Bilang - Fernando B. Sanchez

Kitaem: Mahika ti nakaparsuaan Ti malapgis a bulong a maregreg Iti daga a taudan ti baro A lubong… Denggem: Samiweng ti biag ken panawen Ti pul- oy, ti kanta nga aguddog iti pusom A dukal sabali a ragutok iti timmaudam A tapok… Riknaem: Sagitsit maladaga nga init-kalgaw A sunsonen allikubeng ti pul- oy-amian Ken aprosan ima ti pagbenditaan Nga arbis… Say-upem: Ayamuom apagukrad a sabong Wenno ti alingasaw ti bagim a pagrupsaan Dagiti di agpulsot a kaputotan a tawiden Ti angin… Nanamem: Singin a ramen ti biag ti lasag Ti sam-it ken pait, ti apgad ken alsem Ti biag ken patay a paltoten Ti apuy… Ubogem: Rayray ken alinaga ti maipasngay a bigat A pagdaliasatan ti bagi ken kararuam A pangbangonan ken pangtabasam iti kinataom A dios…

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.