Ading Kosinera

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni MERCY R. GAÑO

AGINANATAYO man met iti panagsida iti karne. Padasentayo man ita ti agluto iti Siomai ken Fish Burger manipud iti ikan. Parnuay ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) dagitoy a potahe. “Adda ‘tay walking doll?” “Adda ‘tay walking doll a kas kenka iti kadakkel, no la ketdi ikarim a tungpalem ti bilinna.” “Ania ti bilinna, ‘nang?” “Dimonto sasawen kadagiti addim.” Immulogda. Nadlaw ni Djuna ti naidumduma a maris iti aglawlaw. Naikuleng idi makitana ti kadakdakkelna a munmunieka iti abay ti Kayo ti Paskua. Sibibiag, umang-anges ken kasla makisarsarita. “Sadino ti yan ni Santa Claus?” Manipud iti linged ti Christmas

Tree, nagparang ni Santa Claus. Saan a naggapu iti tawa wenno iti kasuoran. Awan barbasna. Saan a butiog. Nakuttong. Awan ti supot ken bonetena. Nagtakder iti abay ti walking doll a di agkutkuti. Umisisem. Natayag ken naamo. Nakabarong ken nataer. Adda dua a karton iti abayna.

Napasanud ni Djuna. Kinitana ni nanangna. Kiniddayan ti inana. Idi maalana ti riknana, tinarayna ti sitatanggaya a takiag ti nakuttong a Tanda ti Paskua, a Puso ni Ayat…

“KLANG, klang, kling, klang, klang, kling!”

Idi makariingda, addan dagiti sagut iti siledda. Limmagto ni Djuna. Simmaruno dagiti dua nga addina. Ni Brito ti immuna. Nangisit a police gun ti inruarna. “Bang, bang, bang, bang, bang!” Nagduaanna ti sinampaltogna.

Simamaruno ni Dodo. Dina mabirokan ti kuerdas. Pagam-ammuan, adda nagutadna. Simmanengseng ti napalusotanna a rocket ship a nagampayag iti siled. Kinamatna a kasta unay ti ellekna.

Naparigatan ni Djuna a nangwarwar iti galut ti dakkel a karton. Idi maluktanna, inubbana ti derosas a walking doll sa impatakderna iti tengnga ti siled. Adda intalmegna iti bukot daytoy. Nagna ti munmunieka! “One, two! One two! One, two!” Sinurotda ti manmunieka. Linawlawda ti siled. “Ammoyo, immay ni Santa Claus ta nangabak ni tatang iti lima gasut a pisos!” nayesngaw ni Djuna. Ngem saanen a nangngeg dagiti maragragsakan nga addina.

“Bang, bang, bang, bang!” nagduaan manen ni Brito ti paltogna. “Zeng-zeng-eng-engeng!” nagampayag

ti rocket ship a nagdisso iti katre. Inapungol ni Djuna ti kasla sibibiag a munmuniekana. Nalagipna ‘tay tagtagainepna ken ti bilin ti nakkutong a Santa. Inubbana ti sagutna sa timmakder a napan iti asideg ti tawa. Kasla limmawag ti lubong, limminak ti aglawlaw, nadigos iti lawag ken ulimek ti purok. Awanen ti matatao iti lipit. Ngem iti pungtona, iti pagsikkuan, adda magmagna, nabannog ken eppes ti supot iti bukotna. Pagamammuan, nagpukaw iti krosing. Dina napupuotan nga impayapay ti maysa nga imana, “Babay Santa…”—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.