Pakaammo:

Bannawag - - News -

Adda kadi kayatyo a paipablaak a ladawan a para iti “Tao, Lugar, Pasamak”? Ipatulodyo babaen ti e-mail iti: [email protected] wenno no babaen ti koreo, iti: Bannawag, Manila Bulletin Publishing Corp., Muralla cor. Recoletos Sts., Intramuros, Manila. Siguraduen laeng a mailanadyo ti husto a nagan ti/dagiti adda iti ladawan, no ania ti pasken wenno pasamak, no kaano a naangay, lugar a nakaangayanna, ken dadduma pay nga impormasion a kayatyo a mailanad. Awan ti rumbeng a bayadanyo iti panangpaipablaakyo iti/kadagiti ladawan.—EDITOR

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.