Sika ken ti Tarakenmo

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni FRANCISCO S. ANTONIO

SAKBAY nga ikkan ti ubing iti taraknenna nga ayup a paglinglingayan ken kadkaduana iti pagtaengan, nasken a panunoten ti kabaelanna a mangtaraken iti daytoy.

Kas nagannak, nasken a siguraduen a maitutop ti ayup kadagiti aramid iti pagtaengan, dagiti aramid dagiti kameng ti kaamaan, ken dadduma pay.

Nasken pay a masursuruan dagiti ubbing no kasano a tratarenda ti ayup ken dagiti kasapulan a maipaay iti taraknenda.

Malaksid iti daytoy, nasken pay nga akuen dagiti nagannak ti responsibilidad iti panangtaraken iti ayup no saan a kabaelan ti anakda a taraknen wenno ipaay dagiti kasapulan ti ayup tapno agtalinaed a nasalun-at ken naragsak.

Kas nataengan, pagrebbengan met ti pannakamantener ti salun-at ti ayup ta saan a naan-anay a maaramid ti ubing daytoy a pagrebbengan.

Maibalbalakad pay nga ibilin dagiti nagannak dagiti nasken nga aramiden ti ubing iti pannakataraken ti ayup iti naurnos ken nagduduma a wagas.

Ibilin iti ubing dagiti kasapulan ti ayup, no kaano nga ipasiar, no kasano nga ikabil iti pagpupokan ken pannakadalus ti pagnanaedan ti ayup.

Saan ketdi a paggigiddanen dagiti isuro nga aramiden ti ubing tapno maurnosna dagiti aramid nga ipaayna iti ayup.

Tapno kanayon a malagip ti ubing dagiti rumbeng nga ipaayna iti tarakenna nga ayup, mabalin nga isurat dagitoy iti kuaderno wenno iti pisarra a kankanayon a mabasana.

No met ikalikagum ti ubing ti exotic wenno naisalsalumina nga ayup a saan a kadawyan a matartaraken, ipalawag kenkuana no apay a saan a mabalin a taraknen iti pagtaengan daytoy.

Ipalawag pay a mapukpukawen ti puli dagiti kakastoy nga ayup gapu iti pannakadadael ti natural a pagtaenganda, polusion, saan a maisarsardeng a pannakaanup, ken dadduma pay a rason.

Ipalawag pay iti ubing nga addaan met iti rikna ti ayup, ken ammona ti masaktan ken marigatan.

Daytoy ti rason a siguraduen a saan a rumbeng a masaktan ti ayup no kaayayamda wenno saan pay a rumbeng kankanayon a masinga.

Ipaganetget kadagiti ubbing ti positibo ken nainraeman a pannakatratar ti ayup.

Saan pay a naan-anay ti pannakaawat dagiti ubbing a nababbaba ngem 12 ti edadda kadagiti aramid iti umno a panagtaraken iti ayup.

Gapu iti daytoy, maipatpatigmaan nga adda koma latta nataengan a kadkadua ti ubing no makiay-ayam iti ayup agingga iti masigurado a maitutop ti panangtratarna iti tarakenna ken masigurado ti positibo a panaglangenda iti ayup.

Saan pay ketdi a masigurado a nasayaat ti panaglangen ti ubing ken ti ayup uray no adda nataengan iti asideg.

Kasapulan pay laeng a sursuruan ken kankanayon a bilinen ti ubing kadagiti aramidenna iti nainraeman a panagtaraken iti ayup.

Ipalagip pay iti ubing no kasano nga inaigna ti panagtarakenna iti ayup kadagiti tattao iti aglawlawna.

Maibalbalakad pay ketdi nga ad-adda nga epektibo ti panangtaraken ti ubing iti ayup no makitkitana no kasano ti panangtaraken dagiti dadakkelna ken dadduma a nataengan iti pagtaengan iti ayup.

No makita ti ubing no kasano ti panangtratar dagiti nataengan a kabbalayna kadagiti ayup, aramidenna met daytoy. -- O (Adda kadi met tarakenyo nga ayup a kadkaduayo wenno paglinglingayanyo iti pagtaenganyo? Ibinglay iti daytoy a kolum ti padasyo iti daytoy a tarakenyo. Ipatulod ti padasyo ken ladawan a kaduayo ti tarakenyo iti: [email protected] com.— Editor)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.