Ading Kosinera

Bannawag - - Itoy A Bilang - Ni MERCY R. GAÑO

NAUMAKAYON iti pansit a gagangay a naaramid manipud iti arina wenno all-purpose flour?

Padasenyo man met daytoy pansit a naramenan iti ikan. Mabalin ti ania man nga ikan— kas iti tilapia, dalagang bukid, bangus, wenno karpa.

Manen, agyamantayo iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) iti daytoy inaramidda a potahe a namsek iti sustansia.

Dagiti Kasapulan:

1 tasa a natadtad a karne ti ikan, 250 g 3 tasa nga arina, 750 g 1 tasa nga arina (galapon), 250 g

½ kutsarita a lihia (lye), 2.5 g

3 kutsarita nga ordinario nga asin, 15 g ½ tasa a danum Manteka

Kasapulan Pay Dagitoy:

Tasa wenno cup Kutsara Langdet Kutsilio Makina (pagaramidan iti noodles) Pagsagatan Malukong Kaserola Tray

Panangisagana:

1. Yukuyoken ti arina. Ilaok ti natadtad a lasag ti ikan, asin, ken lihia. 2. Paglalaoken a nasayaat. 3. Gamayen a nasayaat. Pagtimbukelen. 4. Pagkapaten nga iwaen. Ikabil iti makina a pagiwaan iti noodles (adu itan ti magatang a babassit a makina) tapno mamasa a nasayaat. Pagbalinen a 1-2 mm ti kabengbengna.

5. Ikabil iti noodle cutter tapno maiw-iwa iti kayat a kadadakkel ken sukog (flat wenno round).

6. Mangipaburek iti danum. Ikabil ti noodles agingga a maluto wenno tumpaw dagitoy. Adawen. 7. Arasawen iti gripo (running water). Paubosan a nasayaat. 8 . Kiwarkiwaren tapno saan nga agdedekket. 9. Pabaawan.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.