Iti Panagkaduata

Bannawag - - Itoy A Bilang - Romel A. Pascua

iti naudi a panagkadua ta nagdapon manen dagiti dapanta iti kadaratan ti isla ti badoc.

natalinaay ti baybay. natamnay ti isemmo ditoy abay.

kastoy idi.

sadiay, nagkatkatawata, nagkinkinnantiawta. nagtinnakawta iti pigsa, nagpinnigisanta ti apges. napugsat ti sullat. naipilkat ti naisalat nga anges. naipigad ti apgad iti pus- ong. naisarangusong ti angdod a naisar- ong. ket ti bagim, ti bagik, naikursong.

kastoy pay.

nagkatkatayak a nangtaytaya iti saruam iti ruar, nagtaptapayaak a nangur-uray iti saranay. nagtartarayak a nagsawar iti arayat. dandanika naidasay, naruay a daram nagsayasay.

naliday.

iti panagkaduata, ditan nagkinnaawatan. ditan naginnawat iti pakawan. ditan nagpinnakada, pagam-amuan, pimmanawkan. kinamatka, ngem kinagatnak. kinitaka, manen kininnitnak. nagkinnikinnika a timmallikud.

no koma ngamin…

iti panagkaduata, nagguduaanta ti gagar ginundawayanta ti gagem. ngem saanta a ginessat ti gundaway. nagtengta ti gura. nagtaeng kadata ti uma.

iti panagkaduata, nagsinsinta iti nagnaan. sinintirka a simmina, ti sipnget saksita.

ti kuitis, saantan a nasindian. ditan nangngeg dagiti palibbaang. saantan a nalang-ab ti polbora. saantan a nasirpat ti agsapa.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.