Daniw a Para Ubbing

Laglagto, Laglagto!

Bannawag - - Itoy A Bilang - Adoracion B. Madarang

Laglagto, laglagto Tapno dumakkeltayo Kuna dayta ni apongko No dumteng ti tawen a baro. Laglagto, laglagto Gradotayo nangatonto Basta aglalaingtayo Iti panagbasatayo. Laglagto, laglagto Pumigsa dagiti sakatayo Nga agkamat iti partientayo A manok a para aroskaldo. Laglagto, laglagto Kuna met ni tatangko Ay-aywananna ni adingko Kaasinto pay no pumayso!

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.