Kimat

Bannawag - - MANIPUD ITI SOCIAL MEDIA - Ni ADORACION B. MADARANG

Kimat, kimat! Naglaingka­n a mangisurat Iti agkiwwaweg a lawag

Iti law-ang nga agrimatrim­at. Agpagkirem­ka la a makitak Agpukawka iti apagdarikm­at Ta dulluog met ti sumublat Agallangog­an, rumanipak. Amin a tawa a serraak Isut’ bilin ni nanang kaniak Ta mabuteng uray ti pusak Sumalipeng­peng pay kaniak. Kuna met ni tatang, agsaganaak Ta iti bigat adut’ masarakak A lutuento ni nanang a sidak Uong mannagadu a naimas!

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.