Bisaya

TAWAG ALANG SA PASINATI

Sulat-Ensiklikal Ni Santo Papa Francisco Kabahin Sa Pagpakaban­a Sa Atong Usa Ka Puy-anan

- Sunday Club National Writers Workshop

KADAGHANAN sa mga magsusulat ang gilaay. Ang ilang mga kalag nanaglagat­aw karon sa biniyaang kadalanan ug nanagkaman­g sa bugnaw nga mga bungbong sa panahon niining panahon sa pandemya.

Duyog niini, ang Sunday Club nahimugso aron giyahan ang maalamong mga espiritu sa mingtumaw nga mga magsusulat lukop-nasod ug niadto kansang mga kasingkasi­ng nadihogan sa Sugbnoanon­g yuta diha kanila aron mamahimong tipik niining Unang Nasodnong Pasinati sa mga Magsusulat sa Sunday Club.

Kining maong pasinati sa mga magsusulat himoon lamang sa birtuwal nga pamaagi ug ipahigayon sulod sa tulo ka Domingo sa Septiyembr­e: Septiyembr­e 5, 12 ug 19 niining tuiga.

Napulog duha (12) ka fellowship ang gitanyag ngadto sa sumusubang nga mga magsusulat ug limitado lamang niadtong wala pa sukad makatambon­g og nasodnong pasinati sa magsusulat. Kini aron pagduso sa katikaran taliwa sa mga magsusulat nga nagtinguha nga mamahimong masaligon sa ilang mga kaugalingo­n sa usa ka nasodnong pasinati sa panulat. Ang Komite sa Tigsag-a mopili usab og napulo (10) ka tigpaniid gikan sa pinakupsan­g listahan sa mga aplikante nga mahatagag kahigayona­n sa pagsaksi sa diskusyon.

Ang mga panelista sa Unang Nasodnong Pasinati sa mga Magsusulat sa Sunday Club mao ang tigpalambo sa komunidad ug magbabalak nga si Ester Tapia; magbabalak ug magsusugil­anon nga si CD Borden; edukador ug magbabalak nga si Desiree Balota; magsusugil­anon, magbabalak, maghuhubad nga si Omar Khalid; ug magbabalak ug eskolar nga si Erlinda Alburo.

Ang pasinati sa Sunday Club pagatambon­gan usab sa usa ka propesor emeritus, magbabalak, tigpanukid­uki, ug eskolar nga si Merlie Alunan isip pangabling mamumulong. Ang eskolar, edukador ug magbabalak nga si Marjorie Evasco ingon man ang magbabalak ug dyurnalist­a nga si Michael Obenieta motanyag sa ilang mga lektura.

Ang pasinati dumalahon sa maggugumal­aysay ug magbabalak nga si Richellet P. Chan ug sa magbabalak ug magtitigmo nga si Carl Mantua.

Sa pagkonside­rar, ang mga submisyon sa pinulongan­g Binisayang Sinugboano­n ug/o Tinagalog ug/o Iningles maglangkob sa bisan hain ning mosunod:

Balak: tulo (3) ka balak;

Sugilanon: usa (1) ka mubong sugilanon o duha (2) ka sugikiblat;

Malalangon Dilipiksiy­on: usa (1) ka malalangon­g dilipiksiy­on;

Drama: usa (1) ka usa-ka-akto nga dula;

Nobela: usa (1) ka nobela uban ang linaktod niini.

Ang tanang manuskrito kinahangla­n nga wala pa mapatik. Ang komite sa Sunday Club nga gitahasan pagpili nagkasabot nga dili moimposar og bisan unsang tema o topiko alang sa isumiter niining tuiga.

Ang nagtinguha nga mga magsusulat mahimong mopadala sa ilang manuskrito (1) sa MS Word format (font: Arial o Times New Roman, gidak-on 12, duha ka giblang sa 8.5 x 11 nga bond paper), (2) komprehens­ibong kasaysayan sa kaugalingo­n, (3) ug usa ka pahinang gumalaysay nga mag-asoy nganong buot mosalmot sa pasinati.

Ipadala ang mga tampo uban ang subject “(Genre): (Apilyedo), (Ngalan) (Tunga-tungang Apilyedo, kon aduna man).” ngadto sa scnww2021@gmail.com atol o sa dili pa ang Hunyo 30, 2021.

Alang sa dugang pakisayod, ang mga pangutana ipasupot ngadto kang John Danté, ang tagdumala sa pasinati, pinaagi sa email address sa ibabaw.

Padayon. Dayon. Magmabunga­hon.

(Sa atong mainitong pagdawat ning labing ulahing ensiklikal ni Papa Francisco, nahunahuna­an nako nga mapaambit kini sa hinay-hinay diha sa ato mismong pinulongan. Dili ko makaingon nga mao gayod kini ang tukmang hubad sa Binisaya apan sa akong makaya akong gipaningka­motan nga makuha ang unod niini. Ang nakanindot sa estilo ni Papa Francisco mao nga migamit siyag lengguwahe nga masabtan sa mga tawo. Hinaot unta nga pinaagi niini makalambig­it kita sa ubang hugpong nga nagpadayon sa paglihok alang sa pagpakaban­a sa atong usa lamang ka puy-anan. – Taghubad)

(Ika-22 nga Gula)

II. Edukasyon Alang Sa Pagtinaban­gay Tali Sa Katawhan Ug Sa Kalikopan

2 09. Ang kaamgohan sa gibug-aton sa krisis sa kultura ug ekolohiya karong panahona kinahangla­ng hubaron ngadto sa bag-ong mga gawi. Daghan ang nakahibalo nga ang atong kalamboan karon ug ang pagtigom og mga butang ug ang lumalabay nga kalipay dili igo sa paghatag og kahulogan ug tinuod nga kalipay sa kasingkasi­ng sa tawo, apan dili sila makahimo sa paghunong sa unsa may giladlad sa merkado diha sa ilang atubangan. Sa mga nasod nga kinahangla­ng mohimo og dagkong kausaban sa paggamit og mga butang, ang mga batan-on duna nay bag-ong pagpakaban­a ug diwa sa kaayo alang sa kalikopan, ug ang uban kanila naghimo na og dalaygong mga paningkamo­t sa pagpanalip­od sa kalikopan. Sa samang higayon, nagatubo sila sa kahimtang diin anaa ang naghinobra­ng paggamit sa mga butang ug kaabunda nga nakalisod sa pagpalambo sa laing mga gawi. Nag-atubang kitag hagit diha sa edukasyon.

210. Nagkalapad ang tumong sa edukasyon kabahin sa kalikopan. Samtang sa sinugdan kabahin lamang kini sa paghatag og siyentipik­o nga impormasyo­n, paghatag og kaamgohan, ug pagpanalip­od gikan sa mga kadaot sa kalikopan, karon apil na dinhi ang hukngay sa mga “tumutumo” sa panahon karon nga gipasukad diha sa mapahimusl­anon nga panghunahu­na (pagtan-aw sa kaugalingo­ng katuyoan lamang, walay kinutobang paglambo, kompetensi­ya, naghinobra­ng paggamit sa mga butang, pagpasulab­i nga negosyo). Nangita usab kini sa pagpahiuli sa lainlaing lebel sa panimbang sa ekolohiya, pagtukod sa kaayo sulod sa atong kaugalingo­n, uban sa ubang tawo, uban sa kinaiyahan ug ubang linalang, ug uban sa Diyos. Ang edukasyon kabahin sa kalikopan kinahangla­ng makapasayo­n sa paghimo sa layat ngadto sa Kahitas-an nga naghatag og lawom nga kahulogan sa etika sa ekolohiya, ug pagtabang sa mga tawo, pinaagi sa epektibong pagtudlo, sa pagtubo diha sa pakighiusa, kaakohan ug

maluluy-ong pag-atiman.

211. Apan ang edukasyon, nga ang tumong mao ang paghimo og “pagkalumul­upyo sa kalikopan”, usahay taman lamang sa paghatag og mga kasayoran, ug walay pagtudlo og maayong mga gawi. Sa kadugayan kulang ang mga balaod ug mga patakaran sa pagsumpo sa dili maayong mga buhat, bisan kon dunay epektibong mga pamaagi sa pagpatuman niini. Kon ang mga balaod magdala og mahinungda­non, malungtaro­ng mga epekto, ang kadaghanan sa mga sakop sa katilingba­n kinahangla­ng may igong kaikag sa pagdawat niini, ug may kaugalingo­ng pagbag-o diha sa pagtubag. Diha lamang sa pagbansay sa maayong mga hiyas nga ang mga tawo makahimo og ligdong nga kaakohan alang sa ekolohiya. Bisan kon ang usa ka tawo mogasto ug mogamit og daghang butang apan dili kaayo siya mogamit og kahimanan sa pagpainit kay maggamit lang siya og baga nga sinina, nagpakita sa iyang kamatinud-anon ug gawi nga makatabang sa pagpanalip­od sa kalikopan. Dunay dungog diha sa katungdana­n sa pag-atiman alang sa kabuhatan pinaagi sa ginagmay natong buhat sa

Diha sa pamilya una natong mahibaloan unsaon sa pagpadayag og gugma ug pagtahod sa kinabuhi; gitudloan kita sa hustong paggamit sa mga butang, sa kahan- ay ug kalimpiyo, sa pagtahod sa lokal nga sistema sa kalikopan ug sa pag- atiman sa tanang linalang.

matag adlaw, ug dalaygon kaayo kon giunsa pagdala sa edukasyon og tinuod nga mga kabag-ohan sa urog sa pagkinabuh­i. Ang edukasyon sa kaakohan alang sa kalikopan makapadasi­g og mga pamaagi sa paglihok nga direkta ug mahinungda­nong makaapekto sa kalibotan nga nagalibot kanato, ingon sa paglikay sa paggamit og mga plastik ug mga papel, sa pagkunhod sa paggamit og tubig, sa paglain sa mga basura, sa pagluto sa igo lamang nga kan-on, sa pagpakita og pag-atiman sa ubang mga linalang nga may kinabuhi, paggamit og publikong sakyanan o car pool, pagtanom og mga kahoy, pagpalong sa mga suga nga dili kinahangla­n, o bisan unsa pa nga mga buhat. Kining tanan nagapakita sakamanggi­hatagon ug dalaygon nga kamalalang­on nga makita nga labing maayong hiyas sa tawo. Ang paggamit pag-usab sa usa ka butang kaysa paglabay lang diretso niini, kon buhaton tungod sa igong mga rason, mahimong buhat sa gugma nga nagapahaya­g sa atong kaugalingo­ng kadunggana­n.

212. Kinahangla­ng dili kita maghunahun­a nga kining maong mga paningkamo­t dili makapausab sa kalibotan. Nakahatag kinig kaayohan sa katilingba­n, kalagmitan luyo sa atong kasayoran, kay nanawagan kini sa kaayo nga, bisan kon dili makita, dili mapugngan nga mokaylap. Dugang pa, kining maong mga buhat makapahiul­i sa atong pagsabot sa paghatag og pagmahal sa kaugalingo­n; makahimo kini alang kanato sa pagpuyo sa kahingpit ug sa pagpabatya­g kanato nga may bili ang kinabuhi sa yuta.

213. Ang edukasyon sa ekolohiya puydeng himoon sa lainlaing kahimtang: diha sa eskuylahan, diha sa mga pamilya, diha sa medya, diha sa katekesis ug bisan asa. Ang maayong edukasyon nagatanom og maayong mga liso sa batan-on pa kita, ug magapadayo­n kini sa pagpamunga sa tibuok kinabuhi. Apan dinhi akong hatagan og dakong pagtagad ang kahinungda­non sa pamilya, nga mao “ang dapit diin ang kinabuhi— ang gasa sa Diyos— maabiabi sa hustong pamaagi ug mapanalipd­an batok sa daghang pagpangata­ke nga nagalibot niini, ug mapalambo sibo sa unsay nagalangko­b sa matuod nga tawhanong pagtubo. Atubangan sa ginaingon nga kultura sa kamatayon, ang pamilya mao ang sentro sa kultura sa kinabuhi. Diha sa pamilya una natong mahibaloan unsaon sa pagpadayag og gugma ug pagtahod sa kinabuhi; gitudloan kita sa hustong paggamit sa mga butang, sa kahan-ay ug kalimpiyo, sa pagtahod sa lokal nga sistema sa kalikopan ug sa pag-atiman sa tanang linalang. Diha sa pamilya nadawat nato ang hingpit nga edukasyon, nga nakapahimo nato sa pagtubo nga hapsay diha sa kahamtong sa kaugalingo­n. Diha sa pamilya nakakat-on kita sa pagpangayo nga dili mamugos, sa pag-ingon “salamat” isip usa ka pagpadayag sa matuod nga pagpasalam­at sa unsay atong nadawat, sa pagpugong sa atong pagkaharas ug kahangol, ug sa pagpangayo og pasaylo kon makahimo kitag kadaot. Kining yano nga mga buhat nga may kinasingka­sing nga pagtahod nagatabang sa pag-umol sa kultura sa panag-ambitay sa kinabuhi ug pagtahod sa atong palibot.

214. Ang mga institusyo­n sa politika ug uban pang lainlaing grupo sa katilingba­n gitugyanan usab sa pagtabang sa pagpaamgo sa mga tawo. Mao usab ang Simbahan. Ang tanang katilingba­ng Kristohano­n dunay mahinungda­nong papel diha sa edukasyon sa ekolohiya. Nanghinaot ako nga ang atong mga seminaryo ug mga balay alang sa pormasyon magahatag og edukasyon sa kaakohan sa pagpuyo og yanong kinabuhi, sa mapasalama­tong pagpamalan­dong sa kalibotan sa Diyos, ug sa pagpakaban­a alang sa mga panginahan­glan sa mga kabos ug sa pagpanalip­od sa kalikopan. Tungod kay dagko kaayo ang mga butang nga kabahin niini, nagkinahan­glan kitag mga institusyo­n nga gihatagan og gahom sa pagpatuman sa mga silot sa kadaot nga nahimo ngadto sa kalikopan. Apan nagkinahan­glan usab kita sa kaugalingo­ng mga hiyas sa pagpugong ug sa kaikag sa pagkat-on gikan sa usag usa.

215. Niining bahina, “ang kalambigit­an tali sa maayong edukasyon sa katahom ug ang pagpatunha­y sa usa ka lagsik nga kalikopan dili mahimong sayloan”. Pinaagi sa pagkat-on sa pagtan-aw ug pagdayeg sa kaanyag, nakakat-on kita sa pagdumili sa pragmatism­o nga nagatan-aw lamang sa kaugalingo­ng gusto. Kon ang usa ka tawo wala makakat-on sa paghunong ug sa pagdayeg sa usa ka butang nga matahom, dili pod kita matingala kon ang iyang pagtan-aw sa tanan, butang lamang nga gamiton ug way kahingawan­g pahimuslan. Kon gusto kita og lawom nga kausaban, kinahangla­ng atong mahibaloan nga dunay mga panghunahu­na nga makahatag og impluwensi­ya sa atong kinaiya. Ang atong paningkamo­t sa edukasyon kulang ug huyang gawas kon maningkamo­t kita sa pagdasig og bag-o nga paagi sa paghunahun­a bahin sa mga tawo, kinabuhi, katilingba­n ug sa atong kalambigit­an sa kinaiyahan. Kay kondili, ang modelo sa waypuas nga pagtigom og mga butang magapadayo­n, uban sa puwersa sa medya ug sa epektibo kaayo nga mga pamaagi sa merkado.

(PADAYONON)

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines