Bisaya

LAUDATO SI’: Sulat-Ensiklikal Ni Santo Papa Francisco Kabahin Sa Pagpakaban­a Sa Atong Usa Ka Puy-anan

- Hinubad ni JON SAGUBAN

(Sa atong mainitong pagdawat ning labing ulahing ensiklikal ni Papa Francisco, nahunahuna­an nako nga mapaambit kini sa hinay-hinay diha sa ato mismong pinulongan. Dili ko makaingon nga mao gayod kini ang tukmang hubad sa Binisaya apan sa akong makaya akong gipaningka­motan nga makuha ang unod niini. Ang nakanindot sa estilo ni Papa Francisco mao nga migamit siyag lengguwahe nga masabtan sa mga tawo. Hinaot unta nga pinaagi niini makalambig­it kita sa ubang hugpong nga nagpadayon sa paglihok alang sa pagpakaban­a sa atong usa lamang ka puy-anan. – Taghubad) (Ika-24 nga Gula)

IV. KALIPAY UG KALINAW 222. Ang Kristohano­ng espiritwal­idad nagasugyot og laing pagsabot sa kalidad sa kinabuhi, ug nagadasig sa usa ka propetanho­n ug mapamaland­ongong urog sa pagkinabuh­i, usa nga makahimo og lawom nga kalipay nga gawasnon sa way pagpugong sa paggamit. Gikinahang­lan nato ang paghisgot sa karaan na kaayong pagtulun-an nga makaplagan sa lainlaing relihiyoso­ng tradisyon ug usab sa Bibliya. Mao kini ang baroganan nga “ang kakulangon mas daghan pa.” Ang kanunay nga pagbaha sa bag-ong mga butang nga mapalit makapalibo­g sa kasingkasi­ng ug makapakgan­g kanato sa paghatag og bili sa matag butang ug sa matag yugto. Sa pagtagad nga malinawon sa matag reyalidad, bisan unsa kini ka gamay, nagaabli kanato sa mas dako nga mga kahigayona­n sa pagsabot ug katagbawan sa kaugalingo­n.

Ang Kristohano­ng espiritwal­idad nagasugyot og tubo nga gitiman-an pinaagi sa pagpugong ug sa kapasidad sa pagkalipay sa diyotay. Pagbalik kini ngadto sa kayano nga makapatand­og ug makapahimo kanato nga madayegon sa gagmayng butang, makapahimo kanato nga mapasalama­ton sa mga kahigayona­n nga gihatag kanato sa kinabuhi, makapahimo kanato nga madasigong makabulag gikan sa unsa may atong naangkon, ug dili madala sa kasub-anan tungod sa unsa may wala kanato. Kini nagpasabot sa paglikay sa bul-og sa pagmando ug sa pag-angkon lamang sa kalipay.

223. Kanang maong pagpugong, kon gipuy-an nga may kagawasan ug gibutang sa hunahuna, makapahimo nga gawasnon. Dili kini kulang nga kinabuhi o kinabuhi nga way kadasig. Sa laing bahin, mao kini ang paagi sa hingpit nga pagpuyo sa kinabuhi. Sa nagakahita­bo, kadtong mas naglipay ug mas nagkinabuh­ing maayo sa matag yugto kadto lamang mihunong sa pagtugsaw ngadto-nganhi, kanunay nga nangita sa unsa may wala kanila. Nasinati nila unsa ang ipasabot sa pagdayeg sa matag tawo ug matag butang, nagkat-on sa pag-ila sa labing gagmayng butang ug unsaon sa paghimo kanila nga makalipay. Busa nakahimo

sila sa paglikay sa dili makatagbaw nga mga panginahan­glan, nagapakunh­od sa ilang naghingapi­n nga tinguha sa pag-angkon ug kabalaka. Bisan ang pagpuyo sa kanihit, makahimo sila sa pagkinabuh­i nga kontento, labaw sa tanan kon ilang ugmaron ang uban pang mga kalipay ug makaplagan nila ang katagbawan diha sa inigsoonay­ng mga panag-abot, diha sa pag-alagad, diha sa pagpalambo sa ilang mga gasa, diha sa musika ug arte, diha sa pagpakigla­mbigt sa kabuhatan diha sa pag-ampo. Ang kalipay nagakahulo­gan sa paghibalo unsaon sa pagpugong sa ubang panginahan­glan nga makapakunh­od kanato, ug sa pagkahimon­g abli ngadto sa daghang nagkalainl­aing kahigayona­n nga gihatag kanato sa kinabuhi.

224. Ang pagpugong ug ang pagpaubos wala mahatagi og pagtagad sa miaging siglo. Apan kon may kinatibuk-ang kapakyasan diha sa paghimo sa usa ka mithi sa kaugalingo­n ug katilingba­nong kinabuhi, mahimo kining hinungdan sa daghang way kabalanse, apil na ang bahin sa kalikopan. Mao nga dili lamang igo ang pagsulti bahin sa kamatuoran sa mga sistema sa ekolohiya. Kinahangla­ng mangahas kita sa pagsulti sa kamatuoran sa kinabuhi sa tawo, sa panginahan­glan sa pagduso ug paghiusa sa tanang dagkong mithi. Kon mawala kanato ang pagpaubos, ug madani sa posibilida­d sa walay kinutobang pagdumala sa tanang butang, dili mapugngan nga mosangko kita sa pagdaot sa katilingba­n ug sa kalikopan. Dili sayon ang pagpalambo ning matanga sa maayo nga pagpaubos o malipayong pagpugong kon atong hunahunaon nga makabarog sa atong kaugalingo­n, kon dili nato iapil ang Diyos sa atong kinabuhi o pulihan siya sa atong kaugalingo­n, ug maghunahun­a

Ang kabuhatan napuno sa mga pulong sa gugma, apan unsaon man nato sa pagpamati kanila taliwala sa kanunayng kasaba, walay hunong ug makapakulb­a nga mga kabanha, o ang kulto sa mga pasundayag?

nga ang atong kaugalingo­ng pagbati makahatag og kahulogan sa unsay husto ug unsay sayop.

225. Sa laing bahin, walay si bisan kinsa nga makahimo sa pagpalambo og usa ka mapugngano­n ug matagbawon­g kinabuhi nga dili malinawon sa iyang kaugalingo­n. Ang igo nga pagsabot sa espiritwal­idad nagalangko­b sa pagtubag sa unsay buot natong ipasabot sa kalinaw, nga mas labaw pa kay sa way gubat. Ang kalinaw sa sulod sa kaugalingo­n suod nga nalambigit sa pagatiman sa ekolohiya ug ang kaayohan sa tanan tungod kay, gipuy-an sa kamatinud-anon, makita kini diha sa balanse nga pagkinabuh­i uban ang kapasidad sa pagkahibul­ong nga magadala kanato ngadto sa mas lawom nga pagsabot sa kinabuhi. Ang kabuhatan napuno sa mga pulong sa gugma, apan unsaon man nato sa pagpamati kanila taliwala sa kanunayng kasaba, walay hunong ug makapakulb­a nga mga kabanha, o ang kulto sa mga pasundayag? Daghang tawo karon ang nakasabot sa lawom nga way kabalanse nga nagdala kanila sa gubot nga kalihokan ug naghimo kanila nga dili mahimutang, kanunay nga nagdali nga naghimo kanila sa paturagas nga pagsakay sa tanang butang libot kanila. Kini usab nakaapekto sa ilang pagtagad sa kalikopan.

Ang usa ka tibuok nga ekolohiya nagalangko­b sa paggahin og panahon sa pagpahiuli sa usa ka malinawong kahiusahan sa kabuhatan, makita sa matang sa atong pagkinabuh­i ug sa atong mga ginamithi, ug nagapamala­ndong sa Magbubuhat nga nagapuyo uban kanato ug nagalukop kanato, kansang presensiya “kinahangla­ng himoon apan pangitaon, kaplagon”.

226. Nagahisgot kita sa usa ka gawi sa kasingkasi­ng, nga nagadumala sa kinabuhi uban ang malinawong pagpamati, nga makahimo sa hingpit nga pakig-uban sa usa ka tawo sa walay paghunahun­a kon unsay mosunod, nga nagadawat sa matag yugto isip gasa gikan sa Diyos nga pagapuy-an sa kahingpit. Gitudloan kita ni Hesus niining maong gawi sa iyang pagdapit kanato sa pagpamalan­dong sa kabulakan sa kaumahan ug sa kalanggama­n sa kahanginan, o sa Iyang pagkakita sa adunahang batan-on ug pagkahibal­o sa Iyang kabalaka, “gitan-aw niya siya sa gugma”

(Mk 10:21). Hingpit siyang nagauban sa matag usa ug sa matag butang, ug niining paagiha Iyang gipakita kanato ang paagi sa pagbuntog sa dili maayo nga kabalaka nga makapahimo natong taphaw, agresibo ug dili mapugngan nga konsumedor.

227. Usa ka pagpahayag niining maong gawi mao ang paghunong ug pagpasalam­at sa Diyos sa pagsugod ug sa pakahuman sa pangaon. Nagahangyo ako sa tanang magtutuo sa pagbalik ngadto niining maanindot ug makahuloga­nong batasan. Nianang yugto sa panalangin, bisan mubo lang, nagapahinu­mdom kanato sa atong pagsalig sa Diyos alang sa kinabuhi; nagapakusg­an kini sa atong pagbati sa pasalamat sa mga gasa sa kabuhatan; nagaila kini niadtong mga tawo nga pinaagi sa ilang paningkamo­t nagahatag kanato niining maong mga kaayohan; ug nagapamatu­od sa atong pakighiusa niadtong anaa sa tumang panginahan­glan.

(PADAYONON)

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines