Bisaya

Ang Tanan Anaa Na Kanato

- Ni ELEAZAR TUTOR ACAMPADO West Poblacion, Garcia-Hernandez, Bohol

KARON, ang Ginoo gustong mosulti nga motrabaho sa unsa man nga anaa nimo. Ang kalidad sa imong kinabuhi mapiho sa kalidad sa imong mga pangutana. Pagpasupot ra god og maayong pangutana sa imong kaugalingo­n ug dako ang purohan nga nagpuyo ka og maayong kinabuhi. Tinuod, daghang tawo ang magpasupot og dili maayong pangutana, sama sa: Unsa may akong mapalit?

Unsa may akong matan-aw? Unsa may akong isul-ob?” Busa dili ikatingala nga daghan ang nagpabilin sa kawad-on.

Karon ang panahon nga angay tang makat-on sa pagpasupot og maayong mga pangutana.

Ipahat nako kining tulo ka labing gamhanang pangutana aron maangkon ang kaabunda. Nakuha nako ni gikan sa sugilanon sa Karaang Testamento. (2 Kings 4:1-7 NIV):

1. Karon dihay mitumaw nga usa ka babaye gikan sa mga asawa sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna ngadto kang Eliseo, nga nagaingon: Ang imong alagad nga akong bana namatay; ug ikaw nahibalo nga ang imong alagad mahadlokon sa Ginoo: ug ang hulamanan sa salapi ania aron pagkuha sa akong duha ka bata aron himoong ulipon.

2. Ug si Eliseo miingon kaniya: Unsay buhaton ko alang kanimo? Suginli ako; unsay anaa sa imong balay? Ug siya miingon: Ang imong alagad walay bisan unsa didto sa balay, gawas sa usa ka kulon nga lana.

3. Unya siya miingon: Lakaw, manghulam ka og mga sudlanan gikan sa tanan mong mga silingan, bisan mga sudlanan nga walay sulod; ayaw panghulam og diyotay.

4. Ug mosulod ka sa inyong balay ug tak-opan ang pultahan, ug sudli kining tanan nga mga sudlanan; ug lainon mo ang mapuno.

5. Busa miuli siya ug misulod sa balay ug gitak-opan ang pultahan; ilang gidala ang mga sudlanan ug iyang gibuboan.

6. Ug nahitabo, napuno ang mga sudlanan, ug siya miingon sa iyang anak nga lalaki; Dad-i pa ako og usa ka sudlanan. Ug ang anak miingon kaniya: Wala nay laing sudlanan. Ug ang lana mihunong.

7. Unya miadto siya ug gisuginlan ang tawo sa Dios. Ug kini miingon: Lakaw, ibaligya ang lana, ug bayran mo ang imong utang, ug manginabuh­i ka ug ang imong mga anak sa salin.

Nahigugma ko ning maong sugilanon tungod kay ang balo

dunay dakong problemang pinansiyal ug ang Ginoo mitubag sa maong problema sa usa ka tinuod nga solusyon.

Si Eliseo wa mosulti sa kabos nga balo nga, Pag-ampo lang ug basaha ang Bibliya. Ipokus ang imong kaugalingo­n sa espiritwal, dili sa materyal. Ang Ginoo mas labing mahinungda­nong kaysa imong duha ka anak. Ug karon nga nag-inusara ka na sa kinabuhi, sulod na lang sa kombento, ug uban pa.

Dili sama sa ubang relihiyoso­ng mga lider nga mohatag og espiritwal nga mga solusyon sa materyal nga mga problema. Kasagaran gusto nila nga ang maayong tawo magpabilin nga kabos.

Apan si Eliseo dili sama nila. Giatubang niya ang pinansiyal nga problema sa babaye pinaagi sa paghatag kaniya og pinansiyal nga solusyon. Iya kining gipaila-ila sa negosyo sa lana.

Pangandoy nato nga mahisama usab kang Eliseo. Imbes nga motambag og espiritwal nga solusyon sa materyal nga problema, agnihon ang tawo nga molihok. Kay ang Ginoo nagsulti nga diha sa paglihok sa minaayong paagi maangkon ang kabuhong. Pasalamata­n nato ang Ginoo nga mahimuot sa kabuhong nga maangkon sa iyang sumusunod. Ang Ginoo dili magmalipay­on nga magpabilin kitang kabos tungod kay wala kita molihok ni mogamit sa unsa may gihatag sa Kahitas-an.

Kon gusto nato nga makaangkon og kabuhong, kini ang tulo ka labing gamhanang pulong nga angay ipangutana: Unsa may imong gasa? Unsa may imong tuyo sa kinabuhi? Unsa may imong positibong kinaiya?

Tubagon kining tulo ka pangutana ug atongton maamgohan nga anaa nato ang tanan nga gikinahang­lan.—

Kay ang Ginoo nagsulti nga diha sa paglihok sa minaayong paagi maangkon ang kabuhong. Pasalamata­n nato ang Ginoo nga mahimuot sa kabuhong nga maangkon sa iyang sumusunod. Ang Ginoo dili magmalipay­on nga magpabilin kitang kabos tungod kay wala kita molihok ni mogamit sa unsa may gihatag sa Kahitas- an.

 ?? ?? Napuno ang tanang hinulamang sudlanan nga gibuboan og lana gikan sa usa ka kulon nga may sulod nga lana.
Napuno ang tanang hinulamang sudlanan nga gibuboan og lana gikan sa usa ka kulon nga may sulod nga lana.
 ?? ?? May ikabaligya na ang inahan aron makabayad sila sa utang ug makapangin­abuhi sa masalin sa halin sa lana.
May ikabaligya na ang inahan aron makabayad sila sa utang ug makapangin­abuhi sa masalin sa halin sa lana.
 ?? ??

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines