How is the Ce­buano writer in the time of so­cial me­dia?

Ma- imong naa ma’y pana­hon nga mo- ka og ini nga nga dili nimo ma- imong nimo ang moMa- ka og Mao na nga ang mga karon nga mga Bisaya kahibaw pud unta mo­suwat og kay tua didto ang daghan nga pa kaayo ta’ng an­gay makat-unan Pa­bor siya kay gamit siya pagsa

Cebu Daily News - - LIFE - IN­SOY

In­soy ... from p11

mu­sic daghan kong gi­pang idol­ize like, silang Yoyoy Vil­lame, Max Sur­ban, Apo Hik­ing So­ci­ety and those typ­i­cal Manila sound dur­ing the 70s and 80s. Sa writ­ing wala kaayo ko’y nail­han kay probin­siya lagi ug ang ac­cess sa for­eign au­thors lim­ited kaayo. Ngadto na pag-abot nako sa sem­i­nary didto na nako nail­han ang mga writ­ers nga bangi­itan kaayo, like sa lo­cal silang Erma Cuizon, Dr. Re­sil Mo­jares and Simeon Dum­dum Jr. Pag­sugod na gyud nako og seryoso og suwat pang­guntin­gon na nako ang mga write-up ni­lang Ado­nis Du­rado, Jan­uar Yap ug Myke Obe­ni­eta. Even­tu­ally sa classes namo in lit­er­a­ture, it was Dos­toyevsky, Tal­mud and all those dark Euro­pean ex­is­ten­tial­ist au­thors. Nabuang sab ko for a while ni Jessica Zafra sa iyang “Twisted.”

So, the sem­i­nary was the place where you got ex­posed to Ce­buano au­thors and their works.

ang ki­na­hanglan kay ang pag­suwat and it can also be at the ex­pense of an­other lan­guage, maybe English. Kay ang nahitabo man gud sa una pag-uso sa Bis­dak, na’ay con­flict ang English ug ang Bisaya and it shouldn’t be the case be­cause the two com­ple­ment with each other well. The more you write in these two lan­guages, the more en­rich writ­ing kay

bor­row con­cept and lan­guage cap­ture lan­guage. en­rich lan­guage wel­come out­side influences sa other lan­guages. writer idea English ex­pe­ri­ences. Daghan and we don’t have that much her­itage that speaks in Ce­buano. in terms of pro­mote sa imong writ­ings, dinha lang dapita nga gamit kaayo siya pag- pro­mote sa akoang book. I don’t know kay mostly mo­suwat na­man gud in so­cial me­dia and they will de­velop this idea nga maka write lang ka, writer na ka. And then no­body can tell you nga: “Uy! Ayaw og pataka dira!” And in so­cial me­dia, dili siya in the con­text of sa class­room nga naay mobad­long nga teach­ers which sa akoang gen­er­a­tion naa na. Karon is maka­suwat lang sa in­ter­net, mo­sulti man dayon og: Ayaw ko og hi­l­abti kay akoa ning wall.” What about the univer­sal stan­dards that we al­ways up­hold? Mawala lang ba?

How do you play around with so­cial me­dia?

I al­ways main­tain the kind of dis­ci­pline sa writ­ing sa akong pana­hon nga dili lang mag­pataka at the same time I use it to pro­mote my writ­ings. It’s al­ways about pro­mo­tion and diha lang nga as­pect mao na’y

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.