Kinsa ni sila?

(Showbiz blind items)

Cebu Libre - - IDOL - / BANDERA

YOUNG AC­TOR GISAGPA SA

EX-DY­OWANG AK­TRES

Unsa kaha ka tin­uod ang chis­mis nga gisu­long ug gisagpa sa usa ka iladong ak­tres ang usa ka hunk ac­tor, hu­man gi­pang­ham­bog ni­ini nga ang ak­tres igo lang nag- ilusyon nga aduna silay re­lasyon.

Daghan daw ang nahibu­long sa gi­himo sa ak­tres di­hang gi­adto ni­ini ang hunk ac­tor sa abu­tanan sa ilang com­mon friends, nga nang­ham­bog pa ni­ad­tong hi­gay­ona sa iyang bagong lovelife.

Siyem­pre na-shock si hunk ac­tor sa pag­su­long sa ak­tres, il­abi na di­hang gisagpa siya ni­ini nga daw susama sa ek­sena sa tele­serye.

Ang mga saksi nga nakakita mi­in­gon nga walay nahimo si hunk ac­tor ug nag-sorry nalang kini sa ak­tres.

Wala man hin­uon mag-es­kan­dalo si ak­tres, kay hu­man niya sag­paa ang kanhi boyfriend, pas­pas pa sa ki­lat kin­ing mi­lakaw.

Gi­ta­pos sa inu­man ang tanan, apan sa mata sa daghang nakasaksi ug naka­balita, mi­gawas nga bakakon ang maong hunk ac­tor. Kinsa siya?

BAG-ONG AC­TOR USER

FRIENDLY?

Daw tin­uod ang tsikang user friendly o manggami­tay ang usa ka bag-ong sul­bong nga ac­tor, tun­god kay kun kinsa ang sikat karon adto usab siya mosikit. Mahiligon usab siyang mag-name­drop.

Usa ka TV ex­ec­u­tive mitino nga user friendly ang wannabe ac­tor, ug nag­pakaaron in­gnon nga gi-en­dorse siya sa sikat nga ak­tres nga mita­bang kaniya.

Dunay pana­hon nga nangutana kini kun nganong wala siyay pro­ject, maayo unta kuno nga ma­hata­gan siya, tun­god kay nangutana daw kaniya ang sikat nga ak­tres kun unsay iyang proyekto karon, apan matud niya nga wala siya hatagi og pro­ject.

Karon nagkita ang laing TV ex­ec­u­tives ug ang sikat nga ak­tres, og ilang nahisgutan ang umaabot ni­in­ing proyekto, og sa di­hang kalit nga nahisgutan ang pan­galan sa bagong ac­tor og nasin­git gyud sa maong proyekto kay lagi bread­win­ner daw.

Walay nahimo ang mga boss­ing tun­god kay na­ma­rayeg pag-ayo ang sikat nga ak­tres.

Mao nga bisag alalay lang ang iyang pa­pel sa maong proyekto, ki­na­hanglan nga iyang tarun­gon ang iyang tra­baho aron dili maulawan ang sikat nga ak­tres nga “ni­nang” niya sa showbiz.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.